СА „Д. А. Ценов“ – Свищов сред отличниците-участници в Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“


Срокът за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“, изпълняван по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Министерството на образованието и науката, е официално удължен до края на месец септември 2018 година. Тази новина беше съобщена от ръководителя на проекта Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси“ в МОН, в рамките на проведената на 1 декември 2017 г. в хотел „Сити“ гр. Стара Загора, работната среща с водещите функционални и експерти и експертите финансово-счетоводно обслужване от висшите училища - партньори по проекта. В срещата, на която бяха отчетени временните резултати от проекта, участие от страна на Стопанска академия взеха доц. д-р Николай Нинов и г-жа Ивелина Станева в ролята си на членове на екипа за управление на проекта при Свищовското висше училище. В рамките на същата беше посочено, че към 01.12.2017 г. в проекта са включени 30 736 студенти, които имат сключен договор за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, а успешно приключили своята практика са 25 932 студенти. Общият брой на всички регистрирани в информационната система на проекта студенти e 65 537. 5280 обучаващи работодателски организации от публичния и частния сектор са се регистрирали и предлагат практики в реална работна среда, а 10 086 ментори наставляват студентите по време на практиката. Над 4500 академични наставници, преподаватели от висшите училища, са регистрирани в системата с цел подпомагане на студентите преди, по време и след приключване на практическото обучение.
Проектът в цифрово изражение за СА „Д. А. Ценов“ – Свищов е следния:
 • общ брой обучаващи организации – 112 (от 35 града)
 • общ брой ментори – 160
 • общ брой академични наставници – 67
 • общ брой експерти – 18
 • Част от отчетните стойности, отнасящи се за СА „Д. А. Ценов“ – Свищов до момента, изнесени от екипа за управление на проекта в МОН са следните:
 • процент на включени студенти спрямо определения брой в индикативния бюджет „над средната стойност“ – 87,84%;
 • топ 20 на висшите училища с най-голям процент на приключили студенти спрямо броя на студентите по индикативен бюджет – 82,05%;
 • топ 20 на висшите училища с най-голям процент на приключили студенти спрямо брой включени в проекта с договор студенти – 93,40%;
 • топ 20 на висшите училища с най-голям по размер верифициран разход – 858 858, 69 лв.;
 • топ 20 на висшите училища с най-голям по размер верифициран разход за стипендии – 524 160, 00 лв.;
 • топ 20 на висшите училища с най-голям по размер верифициран разход за възнаграждения на ментори – 147 323,13 лв.
Припомнен бе и фактът, че проекта цели увеличаване на практическата насоченост на висшето образование и на гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда чрез подобряване на практическите им умения в реална работна среда по време на обучението им във висшите училища. С него ще се създадат условия за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите.
За участие в практика могат да кандидатстват всички действащи студенти, вписани в Регистъра на МОН на действащите и прекъснали студенти и докторанти. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа, след отчитането на което на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.
Всеки студент има право да се включи в практическото обучение веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и веднъж в рамките на обучението за придобиване на ОКС „магистър”. В проекта участват 48 висши училища - партньори на МОН.
Екипа за управление на BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“ /изпълняван по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“/ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, напомня че всички желаещи, в това число и първокурсници, могат да стартират своето участие в него след 15 януари 2018 година.

Повече информация за проекта можете да получите от:
Информация за напредъка на проекта може да видите ТУК