СА „Д. А. Ценов“ – Свищов е сред отличниците в проект „Студентски практики – Фаза 1“


Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов е сред отличниците в проект „Студентски практики – Фаза 1“. Това стана ясно от провелата се на 05.07.2018 г. финална среща, домакин на която бе Икономически университет – Варна. Стартиралият през 2016 година проект „Студентски практики – Фаза 1“ се изпълнява от Министерство на образованието и науката в партньорство с 48 висши училища в България и има за цел да подпомогне успешното реализиране на студентите на пазара на труда след завършването им, както и да окаже подкрепа на висшите училища и работодателите за създаване на трайни партньорства.

На работната среща г-жа Соня Кръстанова (ръководител на проекта), заедно с колегите си Георги Гетов (координатор "Финансово изпълнение") и Ангел Ангелов (координатор “Информационна система”), изказа благодарност на представителите на всички университети – партньори по проекта и представи на тяхното внимание информация за напредъка му към датата на срещата.

Акцент в презентацията беше поставен върху изпълнението на заложените по проект „Студентски практики – Фаза 1“ два ключови индикатора:

 1. 44 075 броя студенти, включени в студентските практики, което представлява 96% изпълнение на заложената индикативна стойност в одобреното проектно предложение (при цел – 46 000 включени студенти);
 2. 40 143 студенти приключили успешно практическо обучение в реална работна среда от включените в дейности по Оперативната програма, което представлява 87% дял (при определена база от 46 000 студенти).

Адмирации за отлично свършена работата по проект „Студентски практики – Фаза 1“ получи екипа от СА „Д. А. Ценов“ - Свищов. Повод за това станаха следните постижения:

 • 100% изпълнение на индикативния бюджет или 1 760 броя проведени практики;
 • първо място по показателя „Висши училища с най-голям процент на успешно приключили студенти спрямо индикативен брой студенти на висшето училище“;
 • второ място по показателя „Брой извършени проверки без установени отсъствия на студенти - 92 броя“;

 

 

 • пето място по показателя „Топ 20 на Висшите училища с най-голям по размер верифициран разход“ – 1 319 804,67 лв.;

 

 • пето място по показателя „Топ 20 на Висшите училища с най-голям по размер на верифициран разход за стипендии“ – 808 800,00 лв.;

 

 • 3,34% от общия брой регистрирани студенти по проекта и други.

В допълнение, данните за проект „Студентски практики – Фаза 1“ в СА „Д. А. Ценов“ в цифри са следните:

 • 2 710 студента регистрирани за участие в проекта;
 • 1 760 успешно приключили практически обучения;
 • 72 академични наставника;
 • 18 експерти финансово-счетоводно обслужване, технически изпълнители, функционални експерти и 1 водещ функционален експерт;
 • 114 обучаващи организации, подписали договор по проекта със СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 • 164 ментори – представители на обучаващите организации.

През цялото време на проекта, който официално приключва през месец септември 2018 година, имаше сериозен интерес от страна на студентите, обучаващи се в Свищовското висше училище. Местата за практическо обучение по индикативен бюджет се изчерпаха на 26 януари 2018 година, а последната студентска практика приключи на 29.06.2018 година.

В рамките на проекта, екипът за управление при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, приложи някои иновации, които бяха оценени от екипа за управление на проекта в МОН и намериха място в раздел „Добри практики, реализирани от висшите училища“. Благодарение на електронната система на проекта (https://praktiki.mon.bg/sp) екипът от Стопанска академия създаде специална платформа от база данни за участниците в проекта, която предоставя полезна и актуална информация, селектирана за отделни целеви групи - напр. факултет, специалност, форма на обучение, проведена практика в конкретен бранш, отрасъл или работодател. В рамките на тази платформа се извършва информирането на студентите по електронна поща, телефон и други за целите на кариерните услуги, предлагани от Свищовската Алма матер. Чрез участието си в проекта университетът създаде трайни партньорства с обучаващи организации и сключи договори за бъдеща съвместна дейност (извън договорите, подписани по проекта), които имат за цел:

1) реализация на бъдещи съвместни дейности за осъществяване на целенасочена политика за ефективна професионална реализация на завършилите кадри;

2) постигане на ясен и категоричен резултат в намирането на действаща връзка между работодателите и младите специалисти;

3) осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав за реализация на конкретни проекти в интерес на бизнеса и образователните цели на висшето училище.

Университетът изисква информация от обучаващите организации, чрез която Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността да коригира своевременно своята политика по кариерно консултиране, отчитайки препоръките на работодателите и посочените пропуски в теоретичен и практически план на практикантите. Събраните данни подпомагат актуализацията на стратегическите цели и задачи, които си е поставил кариерният център, съобразно реалните потребности на бизнеса. Благодарение на активния обмен на информация между договорените страни, се проследява професионалното развитие на студентите, тяхната кариерна реализация в интервала 1,5 и 5 години - показател, заложен при акредитацията на висшите училища у нас.

Екипът на управление на проект „Студентски практики – Фаза 1“ при МОН, информира участниците в работната среща, че ще направи всичко по силите си да има и проект „Студентски практики – Фаза 2“ (въпрос, който вълнува изключително много свищовските студенти и който се задава все по-често към екипа за управление в Стопанска академия), но не се ангажираха с точни дати, преди приключване на настоящия проект.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ проект „Студентски практики – Фаза 1“