С международна научно-практическа конференция в Стопанска академия честваха 10 г. специалност „Икономика на туризма”

 

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” тържествено честваха 10-годишнината на специалност „Икономика на туризма”. По повод годишнината, катедра „Икономика и управление на туризма” организира международна научно-практическа конференция на тема „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи”. Официални лица на президиума при тържественото честване бяха доц. д-р Иван Марчевски – ректор на СА „Д. А. Ценов”, проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор „Учебна дейност”, проф. д-р Любчо Варамезов – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес” и доц. д-р Петя Иванова – ръководител катедра „Икономика и управление на туризма”. Сред гостите  на празника бяха ръководители и преподаватели от сродни катедри от български и чуждестранни висши училища, представители на практиката, възпитаници на специалността от различни випуски.

Доклад за създаването и развитието на специалност „Икономика на туризма” представи доц. Иванова. Тя поясни, че процедурата по откриване на спец. „Икономика на туризма” към катедра „Търговски бизнес” (по-късно преименувана на „Търговски и туристически бизнес“) при СА „Д. А. Ценов” стартира с решение №2 от Заседание на Академичния съвет от 17.12.2008 г. Няколко месеца по-късно, с решение №4 от 11.03.2009 г., Академичният съвет приема учебната документация на специалността, учебния план и квалификационната характеристика. Първият прием на студенти за обучение в новооткритата бакалавърска специалност е през учебната 2009/2010 г. За периода 2009-2019 г. в специалност „Икономика на туризма“ са приети общо 954 студенти, от които в редовна форма на обучение 504, а в задочна – 450 студенти. През месец май 2016 г. с решение № 4/18.05.2016 г. Академичният съвет създава катедра „Икономика и управление на туризма” към факултет „Производствен и търговски бизнес”.

Доц. Иванова поясни, че Стопанската академия обучава студенти и в образователно-квалификационна степен „магистър”, програма „Икономика и мениджмънт на туризма” от 2005 г., а от 2016 г. се предлагат и две магистърски програми, преподавани на английски език. Висшето училище е акредитирано да обучава и в образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Икономика и управление (туризъм)” в професионално направление 3.8. Икономика от 2013 г., съобразно решение на Националната агенция за оценяване и акредитация. „Академичният състав на катедра „Икономика и управление на туризма” работи за утвърждаване на специалността, воден от разбирането, че образованието заедно с технологиите и развитието на духовните ценности са в основата на прогреса”, каза още ръководителят на катедрата.

Поздравително слово по повод 10-ия рожден ден на спец. „Икономика на туризма” поднесе ректорът, доц. Марчевски. Той подчерта, че за толкова кратък период от време са постигнати много добри резултати във всички сфери от дейността, която развива едно научно и образователно звено. Специалността се радва на устойчив интерес сред младите хора, има традиционен интерес към магистърските и към докторските програми, ръководени от катедрата, създаден е високо квалифициран академичен състав, инициирани са множество успешни практики и програми за обучение и за изследователска дейност. По повод международната конференция, ректорът поздрави катедрения екип за избора на тема, като подчерта нейната актуалност след фалита на най-стария туроператор в света и необходимостта от нови решения, които науката да посочи за реализиране в практиката при организацията на управлението на туризма. В знак на високата оценка от страна на академичното ръководство към дейността на катедра „Икономика и управление на туризма”, ректорът връчи на доц. д-р Петя Иванова почетния знак на свищовското висше училище.

От името на деканите на четирите факултета, приветствие към членовете на катедрата по повод 10-годишнината на специалност „Икономика на туризма” и към участниците в международния научен форум поднесе проф. Варамезов. Той подчерта, че спец. ИТУР бързо е привлякла интереса на кандидат-студентите и през настоящия мандат е в топ 3 на най-желаните специалности в Стопанската академия.

Заслужено високи оценки за постиженията, академичната отдаденост, новаторство и професионализъм, и пожелания за здраве, дръзновение, творческа енергия и много нови успешно реализирани възпитаници, катедреният екип получи и от гостите на събитието: доц. д-р Александър Аверин – зам.-декан на Факултета по туризъм, спорт и хотелиерски бизнес във Финансовия факултет при Правителството на Руската федерация в Москва; доц. д-р Татяна Манастерска – Държавен университет по приложни науки в Калиш, Полша; Росен Маринов – директор Дирекция „Култура и културно наследство” при Община Свищов; доц. д-р Николай Цонев – ръководител катедра „Икономика на туризма” в УНСС; доц. д-р Генка Рафаилова – директор на Колеж по туризъм – Варна, която поднесе поздравителен адрес и от името на проф. Дъбева – ръководител катедра „Икономика и организация на туризма” при Икономически университет – Варна; Стефан Проданов – председател на Съвет по туризъм – Свищов; Александър Мирчев – завършил първия випуск на спец. ИТУР, управител на хотелиерски комплекс; ръководители и представители на катедри в Стопанска академия.

Като създател на специалност „Икономика на туризма”, проф. д-р Марияна Божинова също изрази удовлетвореността си от развитието на специалността, засиления интерес към нея и успешната реализация на нейните възпитаници. С пленарен доклад на тема „Актуални аспекти на управлението на туристическата дестинация и българската проекция”, проф. Божинова откри международната научно-практическа конференция. „Управлението на туристическата дестинация е от особено значение за икономическото развитие на България и с особена важност за туристическия сектор, тъй като страната разполага с неизмеримо богатство от природни и антропогенни туристически ресурси”, заяви проф. Божинова. По думите й, съвременният дестинационен мениджмънт изисква управление на дестинационния продукт, интегрирано управление на елементите на туристическата дестинация и тяхното устойчиво развитие, маркетингово управление с акцент върху стратегическите решения за позициониране и препозициониране на дестинацията, което ще допринесе за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация. В този контекст проф. Божинова дискутира проблемите и предизвикателствата пред новосъздадените организации за управление на туристическите райони в България, като основен субект на управление на туристическата дестинация на регионално равнище.     

След официалното откриване на конференцията, гостите на тържественото честване и членовете на катедрения екип поднесоха цветя пред паметника на Дарителя Димитър Ценов. Работата на научния форум продължи по секции в обявените седем тематични направления: Туристически продукт и иновации; Туристически бизнес и предприемачество; Финансови, отчетни, застрахователни и социални въпроси на туризма; Маркетингови, търговски и управленски аспекти на туризма; Правни, исторически и културни измерения на туризма; Пространствени и екологични въпроси на туризма; Изследванията и преподаването в областта на туризма. Конференцията провокира впечатляващ интерес и за нея бяха представени 92 научни доклада от 112 автори от 13 български висши училища и от университети от Полша, Сърбия, АР Египет, Обединено Кралство и Руска Федерация. Представените доклади са публикувани в сборник „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи”, екземпляр от който получи всеки участник в конференцията.

В рамките на конференцията, за участниците от българските и от чуждестранните висши училища, катедра „Икономика и управление на туризма” организира културна програма с презентация в Посетителски център „Нове”, разглеждане на античния римски град и посещение в музей „Преминаване на руските войски” в местността „Паметниците” край Свищов.