Резултати от междинното класиране за попълване на незаети места - ОКС "бакалавър"

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от междинното класиране
за попълване на незаети места - ОКС "бакалавър".
Може да проверите Вашия резултат  ТУК.

Записването е в периода: 18.09. – 21.09.2023 г.
в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,
Фронт офис „Обслужване на студенти“,
намиращ се във Факултетски корпус, етаж 1

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Фронт офис "Обслужване на студенти"
за записване на новоприетите студенти 


Понеделник – Четвъртък

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

При записването си студентите представят:

  • комплект документи за записване на новоприети студенти(закупува се от студентската книжарница);
  • диплома за средно образование – оригинал и копие;
  • три снимки;
  • лична карта;
  • документ за внесена семестриална такса за обучение.

Таксата се внася с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офиса
или се превежда по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕНАТА – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.
За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".