Ректорът на Свищовската академия участва в заключителната пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030”

Ректорът на СА „Д. А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова участва в заключителната пресконференция по проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030”, която се проведе при домакинството на бенефициента по проекта – Университет за национално и световно стопанство, в София. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Свищовската академия участва в изпълнението на проекта като основен партньор и в рамките на бюджет от над един милион лева са реализирани множество мерки за модернизация на висшето училище и обучението по икономика. Общият бюджет на проекта, в размер на 4 887 276.24 лв., е осигурен от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, а партньори бяха още Бургаския свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски” и Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Гласът на българския бизнес”.

Пресконференцията откри ректорът на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров, който е ръководител на проекта. Той представи постигнатите резултати и благодари на координаторите и на партньорите по проекта за сътрудничеството и добре свършената работа. Проф. Димитров подчерта, че основната цел на проекта, която е била да се модернизира обучението по начин, който позволява УНСС и партньорите да бъдат конкурентни на европейските университети е постигната. В рамките на проекта са изпълнени 16 различни дейности, разработени са и са въведени 15 нови съвместни програми с над 70% дигитализирано учебно съдържание, оборудвани са 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, които разполагат с най-модерна и съвременна техника, повишена е квалификацията на над 130 преподаватели чрез обучение по дигитални умения и по чужд език, 38 преподаватели са участвали в обмяна на опит между българските висши училища партньори в проекта. Проф. Димитров поясни, че са проведени 15 кариерни борси за студенти с участие на над 100 фирми и организации, изградена е обща информационна мрежа от кариерните центрове, с която всеки студент да има възможност да открие подходяща работа, реализирани са над 200 изходящи и входящи мобилности с партньори от 18 асоциирани университета.

„От името на академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, на преподавателския състав, участвал в този проект, на студентите, които се обучават по съвместните ни бакалавърски и магистърски програми искам да изкажа нашето удовлетворение от това сътрудничество и да благодаря на УНСС, че ни потърси за партньор и то основен партньор”, каза проф. Божинова. Тя поясни, че от 15 създадени съвместни специалности 12 са между УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и това е естествено, след като проекта касае икономическото образование в България 2030. „За мен е много ценно, че благодарение на този проект, ние задълбочихме партньорството между преподавателските екипи на нашите университети, с които създавахме съвместните ни специалности и мисля, че това е един ценен актив за бъдещите ни образователни дейности и научни изследвания и проекти”, каза още ректорът на Свищовската академия проф. д-р Марияна Божинова.
Благодарност за съвместната работа и удовлетворение от участието си в „един изключително значим и мащабен проект, който осъществява връзката между образованието, науката и бизнеса”, изразиха и участващите в пресконференцията предствители на партньорите – проф. д-р Милен Балтов – ректор на Бургаския свободен университет, доц. д-р Христо Андонов – зам.-ректор по учебната работа на НСА „Васил Левски”, Ирина Йорданова – директор „Публични политики и международни отношения” и координатор на проекта в КРИБ .

От страна на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на заключителната пресконференция бяха координатори по отделните дейности от проекта – доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор НИДРК и координатор „Оперативно управление”, доц. д-р Искра Пантелеева – зам.-ректор УДА и координатор „Учебен процес”, доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова – координатор „Административно управление”, доц. д-р Марин Маринов – координатор „Обучение”. Сред присъстващите бяха и представители на Управляващия орган по реализирания съвместен проект „Икономическото образование в България 2030”.