Регионален център на социалните предприятия – Габрово гостува в Свищовската академия

Работна среща проведоха в СА „Д. А. Ценов“ представители на Регионален център на социалните предприятия – Габрово и академичното ръководство. Повод за срещата бе представянето на проект П41 „Развитие на социалната икономика“, който се изпълнява от Регионалния център с фокус-точка Габрово към Министерството на труда и социалната политика. В страната има създадени 6 регионални центъра, чиято дейност покрива районите на планиране, като за Северен Централен район фокус-точката е Габрово. От страна на домакините в работната среща участваха доц. д-р Искра Пантелеева – ВрИД зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация“, доц. д-р Любомир Иванов – ВрИД зам.-ректор „Научно-изследователска дейност и развитие на кадрите“ и доц. д-р Евелина Парашкевова – ръководител катедра „Стратегическо планиране“ и директор на Института за научни изследвания

По време на срещата гостите представиха проекта, изпълняван от МТСП, който е и продължение на политиката на държавата в областта на социалната икономика, както и дейностите и целите, по които работи фокус-точка Габрово в териториалния обхват на СЦР на планиране. В хода на разговора бяха обсъдени възможности за работа в мрежа и реализирането на съвместни инициативи в бъдеще, за да може екипът на Регионален център на социалните предприятия – Габрово да бъде максимално полезен на академичната общност в Свищов. Предстои конкретизиране на предложените идеи.

Гостите подчертаха, че Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ е утвърдила се във времето учебна институция, която успешно съчетава традициите и достолепието на академизма с модерните технологии на новото време. По думите им, в контекста на съвременните условия все повече се засилва делът на социалното предприемачество и икономическата насоченост на Свищовското висше училище предоставя широко поле и разностранни форми за работа в тази посока. Двете страни заявиха, че имат обща отговорност към младите хора, възпитаници на Академията, които са не само бъдещите бизнесмени и мениджъри, но и онези представители на обществото, които сега формират разбиране, умения и визия за социални общностни ангажименти и политики занапред.