Публична лекция организира катедра „Чуждоезиково обучение” с лектор от Националния университет на Украйна

Катедра „Чуждоезиково обучение” проведе на 30-ти ноември онлайн публична лекция на тема „Today’s Problems And Challenges Of Teaching Foreign Languages In Ukrainian Universities” („Съвременни проблеми и предизвикателства на обучението по чужд език в украински университети”). Лекцията е своеобразно продължение на темата на миналогодишната лекция, посветена на въпроси на обучението по чужди езици в светлината на Общата европейска езикова рамка.

Лектор беше Проф. дпн Наталия Саиенко, ръководител на катедра „Чужди езици” на Националния университет на Украйна в гр. Харков. На лекцията присъстваха председателят на Общото събрание на СА „Д. А. Ценов”, деканът на факултет „Финанси”, преподаватели по чужди езици от катедра „Чуждоезиково обучение” към СА „Д.А Ценов”, от Русенския и Шуменския университети.
Проф. Саиенко запозна присъстващите със съвременното състояние на чуждоезиковото обучение в украинските университети, с актуални въпроси на организацията на чуждоезиковото обучение, както и с приложни аспекти на педагогическата работа. Видео презентацията е достъпна във виртуалната зала на събитието. Език на лекцията: английски. Лекторът  направи обзор на дидактическите подходи, намиращи място в традиционното и в съвременното чуждоезиково обучение. Впечатление направи стремежът на преподавателите в Харков да използват комуникативен подход в съчетание с превод, предвид професионалната насоченост на учебните дисциплини. Засегната бе също така и темата за нарастващото използване на изкуствения интелект от страна на преподавателите и студентите.

Интерес за присъстващите представляваше споделеният опит на Националния университет на Украйна в обучението на студенти от икономически и инженерни специалности по специализиран чужд език. Проф. Саиенко подчерта значението на дистанционната форма за обучение през изминалите няколко години и към сегашния момент. От лекцията се вижда, че преподавателите в Украйна използват както собствени материали, подходящи за конкретните цели на обучението, така и международни издания, развиващи рецептивните и продуктивните езикови умения на студентите.
В края на публичната лекция бяха зададени въпроси, свързани с интересни моменти от собствената преподавателска практика, възможностите и границите на изкуствения интелект.