Публична дискусия на тема: „Успешна регионализация“

В изпълнение на Проект № 5-2018 „Териториално планиране на България – проблеми и перспективи“ в периода 27-30.09.2018 г. беше проведена публична дискусия на тема: „Успешна регионализация“. Дискусията беше организирана и проведена в рамките на научната конференция „The Power of Knowledge“ в Агиа Триада, Гърция. Участваха 27 учени от България, Македония, Сърбия и Албания сред които известни професори като проф. Станица Зарич от Белградския университет, проф. Темелко Ристески от Икономическия факултет на Скопския държавен университет, проф. Роберт Димитровски от Институт „Знание“, Македония и др. Публичната дискусия беше организирана от участниците в Проекта проф. д.н. Борислав Борисов, доц. д-р Хр. Сирашки и докторант Б. Бабаджанов. Бяха представени и докладите на неприсъствалите по уважителни причини участници в проекта проф. д-р М. Богданова и гл. ас. д-р Е. Парашкевова.Публичната дискусия, провокирана от презентациите на проф. д.н. Борислав Борисов и доц. д-р Хр. Сирашки премина при голям интерес и активно участие от страна на участниците. Бяха разгледани пет варианта за ново регионално деление на Р България, бяха посочени силните и слабите страни на всеки един от тях, като се акцентира върху критериите, които трябва да бъдат в основата на едно ново териториално деление. Бяха направени и сравнения с териториалното деление на Сърбия, Македония и Албания, както и с това на страните-стари членки на ЕС.