Професор от Стопанска академия е сред бележитите съвременни българи

Проф. д-р ик.н. Камен Каменов, преподавател в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред бележитите съвременни българи. Той е включен в първото издание на енциклопедията „Бележити българи на съвременна България”, в което са представени над 260 личности и институции. Според главния редактор на енциклопедията – инж.Любомир Михайлов, днес нашата страна разполага със сънародници, които във висока степен са допринесли за материалното и духовното добруване на хората. „Те заслужават всенародно признание за своя принос в съкровищницата на човешките постижения. Те са бележити. А бележитите българи ще бъдат пример за достойно изпълнен дълг” – се казва в пролога на изданието.

В поканата, адресирана до проф. Каменов за представянето му в енциклопедията е посочено, че той е оценен като „българин с високо народно признание” и неговото присъствие в изданието „ще бъде полезно, както за днешната човешка общност, така и за идните поколения”.

Проф. Каменов е учен с високи постижения в изследването на социалните системи. Публикувал е множество статии по конкретни въпроси на поведението на човешкия фактор, някои от които са преведени на английски език. Общият брой на научните му публикации, учебници и учебни помагала е над 300. Включен е в световния алманах „Кой кой е?” за 2011 г. за най-успелите хора в света. В момента е ръководител на катедра „Мениджмънт” при СА „Д. А. Ценов”.

Признанията на национално и на световно ниво проф. Каменов отдава не само на личностните си качества, но и на Стопанска академия. „Винаги човек има какво да желае, но искам да подчертая, че тук не се касае за моето личностно удовлетворяване от тези признания, а се касае за признаване и удовлетворяване в обществен план на институцията Стопанска академия, защото в крайна сметка Стопанска академия е тази, която е формирала онези необходими качества аз да попадна в тези издания” – коментира бележитият съвременен българин проф.Каменов. Той има покана за участие с подробна биографична справка и за едно издание на Кеймбридж за двете хиляди най-видни интелектуалци на 21-ви век.