Проектно предложение на СА „Д. А. Ценов“ е финансирано в ”Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти– 2021 г.“ на Фонд „Научни изследвания"

              
Проектно предложение на СА „Д. А. Ценов“ е финансирано в ”Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти– 2021 г.“ на Фонд „Научни изследвания

Екип от млади учени и постдокторанти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ разработи проектното предложение „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, с което участва в ”Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти– 2021 г.“ на Фонд „Научни изследвания. Предложението бе одобрено за финансиране и бе сключен договор № КП-06-М55/1 от 15.11.2021 г.

Идеята за реализиране на проекта е инспирирана от осъзнатата необходимост от целенасочени действия в посока адаптиране на финансовата система, туристическия сектор и дигиталните технологии към създаване на условия за ефективно прилагане на новия интегриран териториален подход за регионално развитие в контекста на процеса по конвергенция.

Основната цел на екипа от млади учени и постдокторанти по проекта е конструиране на модел за анализ на ефективността на интегрираните териториални инвестиции като инструмент за постигане на конвергенция в регионалното развитие, финансовата и информационна системи и концептуална рамка за приложението му.

Финансирането по проект „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“ е в размер на 28 420.00 лв., а срокът за изпълнението му е 24 месеца – от 15.11.2021 до 15.11.2023 година.