Продажбени техники и стратегии дискутираха студенти и преподаватели от катедра „Търговски бизнес“


На 19 май 2018 г. катедра „Търговски бизнес“ проведе студентска научна сесия на тема: „Ефективни продажби и работа в екип“. Участие в научния форум вземаха: 5 преподаватели от катедрата и 20 студенти от III курс, специалност „Икономика на търговията“, обучавани в задочна форма и на индивидуален план. Мероприятието бе заключителната фаза от предварително зададена проблематика, по която студентите да се подготвят по дисциплината „Организация и технология на продажбите“. От всички депозирани курсови работи, доц. д-р П. Мидова (титуляр по дисциплината) селектира 20-те най-добри презентации, които бяха поднесени в ауд. 72 на Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Студентската научна сесия бе организирана в две тематични направления:
Стратегии за ефективни продажби – с 13 броя презентации. Изследванията бяха посветени на известни търговски марки и на компании, търгуващи с алкохолни и безалкохолни напитки, козметични продукти, шоколадови и захарни изделия. Акцентът беше поставен върху факторите, допринасящи за ефективността от продажбите на анализираните търговци; прилаганите продажбени стратегии; инструментите за измерване на ефективността. Бяха поднесени емпирични данни и на базата на очертаните тенденции възникнаха допълнителни въпроси и дискусия.

Роля на екипите за ефективни продажби – 7 броя презентации. Изследванията бяха насочени към екипната работа, свързана с: управление взаимоотношенията с клиенти; извършване на ситуационен анализ на пазара; разработване на маркетингов и рекламен план; детерминиране на рекламен бюджет и провеждане на рекламна кампания.Студентските научни разработки бяха оценявани от доц. д-р Петранка Мидова, доц. д-р Симеонка Петрова и доц. д-р Теодора Филипова. В двете направления бяха отличени по три презентации.