Приложение на научните изследвания при обучението на студенти от специалност „Аграрна икономика” дискутираха по повод Деня на земеделската наука


Среща-дискусия на тема „Приложение на научните изследвания при обучението на студенти от специалност „Аграрна икономика” организира катедра „Аграрна икономика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Срещата, която се проведе в аудитория „Агробизнес”, бе част от дейностите по научния календар на катедрата във връзка с отбелязване (за втора поредна година) на професионалния празник на работещите в областта на земеделската наука – 25 октомври, обявен с Решение 653 на Министерския съвет през 2006 г. Организирането и провеждането на срещата-дискусия е в съответствие с приоритетите на Стопанската академия за осигуряване на високо качество на научните изследвания и академичното преподаване, за обучение чрез наука и изследване в обучението, и за превръщане на студентите в активни участници в образователния процес и в научните изследвания.В приветствието си към присъстващите преподаватели и 30 студенти от специалност „Аграрна икономика”, ръководителят на катедрата – доц. д-р Марина Николова подчерта, че темата на дискусията пряко кореспондира с мисията на катедрения екип да мотивира студентите към активно участие в образователния процес и научните изследвания. По думите й, работещ модел е успешното съчетаване на образованието, науката и практиката, за да може да се развива един модерен и високоефективен агросектор в България.
Доц. д-р Маруся Линкова – научен секретар на катедра „Аграрна икономика”, обърна внимание, че усъвършенстването на учебния процес и предлагания от Стопанската академия образователен продукт може да се осъществи чрез включване в съдържанието на преподаваните учебни дисциплини резултатите от научните изследвания и привличане на изявени студенти в научноизследователските проектни екипи, каквато е и катедрената практика през последното десетилетие.
С кратка презентация гл. ас. д-р Цветелина Кабакчиева характеризира състоянието и проблемите на научните изследвания в областта на българското селско стопанство и подчерта, че сериозна бариера за научните изследвания е липсата на финансови средства. 
Участващите студенти от специалността, част от които са аграрни предприемачи, взеха активно отношение по темата на дискусията като изразиха мнения за прилагане на научните изследвания в процеса на тяхното обучение и поставиха интересни въпроси. Те споделиха, че на пазара липсват български селекции на устойчиви местни сортове и породи, изтласквани от агресивния маркетинг на чуждестранни селекции с дъмпингови цени. По думите им, малките земеделски стопанства са в неравностойно положение, тъй като основната част от субсидиите отиват при големите поземлени собственици и арендатори. Според студентите, възможностите за приложение на научните изследвания при обучението трябва да се търсят в няколко аспекта. 

Една от споделените идеи е образователният процес да създава благоприятна среда за генериране на нови идеи и възможности за тяхното доразвиване под формата на проблемно ориентирани научни разработки на студентите в часовете за семинарни занятия и привличането им в научно изследователски екипи. Друг аспект на приложение е, научните изследвания да бъдат ориентирани към нови подходи и модели за изграждане на устойчиво мултифункционално земеделие и създаването на нов тип сдружения – нов тип кооперации или клъстери с по-малките земеделски стопанства по примера на Дания или Франция. Възможно е също участие на агробизнеса в образователния и научноизследователския процес чрез: осигуряване на стипендии за отлични студенти; провеждане на учебни и специализиращи практики в реална работна среда; финансиране на стажантски програми. Срещата завърши с обща снимка на студентите и преподавателския екип на катедра „Аграрна икономика” пред родната Алма матер.