Преподаватели от Стопанска академия обучаваха учители от професионалните гимназии по икономика в страната

Квалификационен курс за учители на тема „Казусен подход при преподаването по митнически и данъчен контрол” организираха катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” и Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Инициативата осигури възможност на педагогически специалисти от професионални гимназии по икономика в страната да повишат своята практическа подготовка при преподаването на дисциплини в областта на митническия и данъчния контрол.
Курсът бе проведен в хибриден вариант (присъствено и онлайн), като в него участваха общо 16 учители от Бургас, Варна, Монтана, Пловдив, Разград, Смолян, Търговище и Ямбол. Курсът е разработен съобразно наредба на МОН и е с обща продължителност 32 учебни часа, което позволява присъждането на два квалификационни кредита на учителите.

Обучаващи в курса бяха преподавателите от катедрата-организатор: доц. д-р Момчил Антов по митнически контрол и гл. ас. д-р Жельо Желев по данъчен контрол.
Доц. д-р Момчил Антов представи пред учителите редица възможности за изготвяне на практически задания за часовете по практика в направление митнически контрол. Акцентът беше поставен върху три от основните му аспекти, а именно определянето на митническата стойност на стоките, тяхното тарифно класиране и произход. Усвояването им позволява изграждането на цялостни практически примери и задания при вноса, износа и транзита на стоки, които ще позволят на учениците да добият реална представа за осъществяването на митническата дейност. Това е основна предпоставка за мотивиране на техния интерес към продължаване на образованието им в областта на митническия контрол и последваща реализация като митнически инспектори или митнически представители.

През вторият ден на обучението гл. ас. д-р Жельо Желев запозна учителите с възможностите за прилагане на казусния подход в обучението по данъчен контрол на средношколците. Разгледаха сe няколко варианти на създаване на казуси по отношение на отделни данъчни закони. Внимание се обърна за режимите тристранни операции, дистанционни продажби, ВОП и ВОД при ДДС; облагане доходите на физически лица; облагането на юридическите лица. На тази основа се дискутираха и други подходи и възможности за мотивиране на учениците да припознаят професията на данъчен инспектор или данъчен консултант за своя реална бъдеща професионална реализация.

В рамките на обучението академичните преподаватели имаха възможността да обсъдят с учителите и редица други съпътстващи тяхната работа проблеми, свързани с преподаването на тези дисциплини, като бяха очертани бъдещи възможности за продължаване на доброто сътрудничество.
Като естествено продължение на създадените добри партньорски отношения с професионалните гимназии в страната, провеждащи обучение в областта на митническия и данъчния контрол, е и предстоящото Национално ученическо състезание по митнически контрол, което ще се проведе онлайн на 05 април 2023 г. Очакват се над 120 участника от различни градове и училища от цялата страна.