Преподаватели от СА участваха в заключителната конференция по проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици от 5-10 клас“

На 29 юни 2022 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе заключителната национална конференция по проект на СБУ и МОН „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици от 5-10 клас“. Във форума с домакин д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взеха участие Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификация на педагогическите специалисти (НЦПКПС) към МОН в гр. Банкя, лекторите на проекта – част от авторитетния и висококвалифициран екип на СА „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, доц. д-р Румен Ерусалимов, зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ и член на катедра „Застраховане и социално дело“; доц. д-р Искра Панталеева, зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация“ и член на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“; доц. д-р Марин Маринов, финансов директор на Академията и член на катедра „Финанси и кредит“; доц. д-р Людмил Несторов, ръководител на катедра „Обща теория на икономиката“; областни координатори на СБУ, учители и членове на СБУ, които преподават по икономически дисциплини и са участвали в обученията по проекта в областите Благоевград, Перник, Кюстендил, София-град и София-област.
В своето приветствие председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари на ръководството на МОН за доброто партниране и лично на зам.-министър Георгиева за успешния социален диалог във всичките години, в която тя е заемала поста директор на Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин. Изказа своята благодарност към ръководството на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов с ректор проф. д-р Марияна Божинова и към преподавателите доц. д-р Румен Ерусалимов, доц. д-р Искра Панталеева, доц. д-р Марин Маринов, доц. д-р Людмил Несторов и доц. д-р Пепа Стойкова, научен секретар и член на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ в Академията, които се включиха със своята висока експертиза в проекта, областните координатори на СБУ и участниците в обученията, както и на отговорния екип за проекта от Централата на СБУ в лицето на главните експерти Иван Кънчев – „Професионално направление“ и Пламен Иванов – „Професионално-творческа защита“.

Зам.-министър Георгиева поздрави присъстващите, благодари на учителите за техния неуморен труд и активност и мотивация за непрекъсната квалификация. Очерта ползите от повишаването на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците, поздрави СБУ и СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, за реализирането на съвместния проект и изрази надежда, че създаденото учебно пособие ще достигне до всички училища в страната, а самият проект ще бъде надграден в бъдеще с нови идеи и аспекти вкл. с контекста на знанията за зелената икономика. А после пожела на всички множество успехи и здраве.
Доц. д-р Румен Ерусалимов изрази благодарността на ръководството на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, за успешното взаимодействие със СБУ, за отличните условия на работа, създадени в хода на проекта, за впечатляващата организация на синдикалните структури на СБУ в отделните области на страната, като подчерта, че съществен принос за успеха на проекта има именно високата активност на педагогическите специалисти за повишаване на компетентностите и уменията им. Той представи доклада си на тема: „Практически изводи от проведените обучения и насоки при тяхното разширяване“ и очерта резултатите от тях: придобиване на базови икономически познания с подчертано приложен характер; формиране на персонално икономическо поведение, съответстващо на съвременните постижения на науката и внедрените в практиката иновации; създадени предпоставки за мултиплициране ефекта от придобитите знания, чрез преподаването им на ученици и формиране на устойчива финансова грамотност и икономическа култура; и др.
Доц. д-р Искра Панталеева представи накратко съдържанието на учебното пособие по проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици от 5.-10. клас.“ и неговите пет ключови теми: „Основни понятия на икономическата теория“, „Пари и кредит“, „Застраховане – принципи и практика“, „Данъци и други публични вземания – контрол, отговорности, санкции“, „Предприемачество“. Тя подчерта, че то е авторска колективна разработка, която допринася за качествената и ефективната педагогическа квалификация.
На свой ред доц. д-р Людмил Несторов подчерта, че за преподавателите от Академията е чест и удоволствие, както и изключителна отговорност да обучават българските учители.
Председателят на СБУ д. ик. н. Янка Такева награди Ректора и обучителния екип от СА „Д. А. Ценов“ с грамота за партньорство със СБУ и професионализъм при реализиране на проекта.

В последвалата ползотворна дискусия участниците в проекта споделиха своите позитивни отзиви от обученията, които са надхвърлили очакванията им, подчертавайки че получените знания и поставените сегментирани тестове и задачи са изключително актуални и полезни. Те изразиха желание обученията да бъдат продължени и дадоха своите идеи за тяхното надграждане в контекста на професионалното обучение в училищата и необходимостта от актуални знания и умения.
Изключителният интерес и активното участие на учителите както в хода на проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици от 5.-10. клас.“, така и по време на заключителния му форум доказаха, че той е бил изключително необходим, навременен и полезен за българските учители, а това е поредното свидетелство, че СБУ винаги е усещал пулса на времето и е способен да отговори на потребностите на педагогическите специалисти по най-добрия начин.