Преподаватели и обучаеми от катедра „Търговски бизнес“ обсъждаха учебни програми съвместно с представители на практиката

На 20 април 2018 г. катедра „Търговски бизнес“ проведе кръгла маса-дискусия на тема: „Обучение по търговия чрез „сверяване на часовника“ с бизнеса“. Мероприятието бе посветено на обсъждане на учебни програми и съдържание на дисциплини, осигурявани в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Участие в кръглата маса вземаха: академичният състав и редовният докторант към катедрата; студенти от ІV курс, специалност „Икономика на търговията“; студенти от МП „Мениджмънт на търговската дейност“; представители на търговската практика. 
Мероприятието стартира с представяне на съвременни тенденции в търговския бизнес през призмата на няколко стопански субекта. Гост-лектори бяха:
г-н Камен Иванов – управител на Практикер - Плевен. „Практикер” – верига хипермаркети, ориентирани към строителството и ремонтирането. На българския пазар, веригата отваря първия си обект през 2004 г., като през следващите няколко години броят им достига 8. В своята презентация г-н Иванов представи отделни аспекти от търговския мениджмънт на Практикер: формиране на стоковия микс, поддържане на запасите, сключване на договори с доставчиците, отношения с ключовите клиенти, управление на паричните потоци;
г-н Мирослав Йорданов – управител на Технополис - Плевен. Технополис – верига специализирани хипермаркети за бяла, черна, офис техника и IT. Първият обект отваря врати през 2001 г., а днес компанията управлява 33 хипермаркета в 25 големи града на България. Г-н Йорданов запозна аудиторията с комуникационната политика на търговските обекти. Отдели внимание на техниките за промотиране на дейността, инструментите за влияние върху клиентския избор;
г-н Даниел Петров – мениджър продажби във „Фенс Конструкт“ ЕООД – Стара Загора. Предприятието е директен вносител на селскостопанска техника и оборудване, официален представител на KUBOTA за България. Фенс Конструкт поддържа връзка с големи украински производители на селскостопанска техника, като на клиентите си предлага приемлива цена на определени марки и модели. Г-н Петров акцентира върху значението на търговското представителство. Очерта спецификите на дейността от гледна точка предмета на дейност и деловите отношения с чуждестранни партньори;
г-н Дилян Йорданов – мениджър клиенти в Метро - Плевен. МЕТРО Кеш енд Кери България е верига магазини за търговия на едро, с уникален b2b формат, ориентирана изключително към професионални клиенти от малкия и среден бизнес (юридически лица и независими предприемачи), отличаваща се с богатия си асортимент и професионалната насоченост на продуктите и услугите си. В презентацията си г-н Йорданов насочи вниманието към мотивирането на клиентите за покупка, приложението на комбинирани и кръстосани продажби, мърчандайзинга на обектите, обособяването на сектори с био храни и други. 


Втората част от форума бе посветена на обсъждане действащите учебни програми на катедра „Търговски бизнес“. След запознаване с учебните планове в отделните степени на висше образование, на дискусия беше подложена логиката на тяхното разработване и конкретиката на темите по отделни дисциплини. Студентите от специалност „Икономика на търговията“ изразиха своето отношение към придобитите знания по време на четиригодишния бакалавърски курс и мнение за профилиращите дисциплини. Изказаха положително становище към поднасяните казуси по време на семинарни занятия. Конкретни препоръки от тяхна страна бяха: организиране на повече посещения в реална бизнес среда и привличане на гост-лектори от практиката. Студентите от магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност“ подчертаха актуалността на учебно-методичните материали, подготвени за тяхното обучение. Обхватът и съдържанието на всички дисциплини те намират за подходящо формулирани и надлежно разработени. Студентка в дистанционна форма на обучение, която е български гражданин, но понастоящем живее и работи в Германия, направи сравнение между двете държави и призна за своя правилен избор да придобие ОКС „магистър“ в България, в Стопанска академия, в катедра „Търговски бизнес“. Редовен докторант П. Йорданова подчерта своето удовлетворение от обучението в ОНС „доктор“ до момента, но сподели огромният проблем, свързан с акумулиране на информационен ресурс. Представителите от практиката отчетоха значението на придобиваните теоретични знания и умения и изразиха готовност за бъдещи тренинги и практически обучения, с оглед подпомагане на студентите за усвояване на учебното съдържание. Бяха направени препоръки за актуализиране на теми от няколко лекционни курса.
След анализа на предложените за обсъждане учебни програми участниците в кръглата маса стигнаха до извода, че в по-голямата си част обучението по търговия е в унисон с тенденциите в стопанската практика, но „сверяването на часовника“ и актуализирането на съдържанието трябва да е перманентен процес. Катедреният съвет на катедра „Търговски бизнес“, вследствие отправени конкретни предложения, заключи, че могат да се прецизират теми от някои профилиращи дисциплини.