Представяне на проект по програма Еразъм+: "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting"На 23 февруари 2020 г. в гр. Свищов пред студенти и курсисти - представители на МСБ, заети и безработни лица, доц. д-р Христо Сирашки представи проекта на Стопанска академия 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting". 
Акцентът бе поставен върху интелектуалните продукти и ползите от тях за повишаване на предприемаческите умения у младите хора чрез придобиване на компетенции по управленско счетоводство. Засилен бе интересът към възможността за получаване на безплатен достъп до 7-те модула на курса по управленско счетоводство, в т.ч. и чрез използване на разработваното мобилно приложение. В тази връзка, голяма част от участниците в презентацията заявиха желание за включване в предстоящите алфа и бета-тестове.