Perfect Medica OOD търси да назначи оперативен счетоводител и ТРЗ

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА /функции/:

 • Контрол, обработка и осчетоводяване на документи съгласно българското     законодателство;
 • Изготвяне на периодични финансови справки и отчети;
 • Контрол на финансово - счетоводната документация съобразно счетоводните стандарти;
 • Счетоводно отчитане на стопански операции - входящи фактури от доставчици,
 • отчитане на дълготрайни активи, месечни приключвателни операции;
 • Съставяне и обработка на финансово- счетоводни документи при спазване на нормативните изисквания и вътрешнофирмените правила;
 • Проверка и равняване на баланси по счетоводни сметки за отчитане на разчети, изготвяне на писма за потвърждение на салда;
 • Участие в провеждани инвентаризации на активите и обобщаване на резултати от тях;
 • Извършване на касови и банкови плащания;
 • Отразяване на касовите операции и контрол на касовата наличност;
 • Участие в процеса на месечно и годишно счетоводно приключване и финансов одит;
 • Изготвяне на документи за назначаване и освобождаване на персонал и месечни ведомости за заплатите на персонала;
 • Издаване на служебни бележки и удостоверения;
 • Поддържане на архив от лични досиета на персонала;
 • Подаване на ежемесечна информация към НОИ и НАП, касаеща персонала;
 • Следене и прилагане на промените в нормативната база;
 • Участие в изготвянето на справки и отчети за целите на ръководството.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 • Висше икономическо образование;
 • Познаване на нормативната база;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Ниво владеене на Excel - над средно;
 • Желание за развитие и стремеж към повишаване на квалификацията;
 • Аналитично мислене, внимание към детайлите, оптимално съотношение на точност и бързина при обработка на счетоводната документация.

 

За контакти: officesz@perfect-medica.com

Tel.: +359 42 610 230

Fax: +359 42 601585