Първите кандидат-магистри на Стопанска академия подадоха документи веднага след държавните си изпити за ОКС „бакалавър”


В рамките на два дни над 80 души кандидатстваха за продължаване на висшето си образование в ОКС „магистър” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Приемът на документи стартира в първия ден от държавните изпити и най-нетърпеливите се възползваха от възможността още в рамките на същия ден, след получаване на оценката, да кандидатстват в избраната магистърска програма. За учебната 2018/2019 година свищовското висше училище осъществява прием по 39 магистърски програми в направленията 3.8. „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление”. Обучението по предлаганите магистърски програми е в две форми – редовна и дистанционна, като срокът за подаване на документи за редовно обучение е до 18.08.2018 г., а за дистанционно – до 21.09.2018 г. За редовно обучение могат да кандидатстват придобилите ОКС „бакалавър” в направленията 3.8.„Икономика” или 3.7. „Администрация и управление”. Първият, кандидатствал за редовна магистратура веднага след държавния си изпит, е Кристина Цветозарова – завършила ОКС „бакалавър” в специалност „Аграрна икономика”, тя кандидатства за магистърска програма „Агробизнес”. Кандидат-магистрите за редовно обучение, които завършиха с пълно отличие бакалавърска степен (среден успех Отличен (6.00) и оценка от държавен изпит Отличен (6.00) и подадоха документи в същия ден след изпита, са Николета Йорданова от спец. „Счетоводство и контрол”, кандидатстваща за МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, и Станислава Стоянова от спец. „Финанси”, избрала МП „Финансов мениджмънт”.      
За дистанционно обучение могат да кандидатстват икономисти и неикономисти с ОКС „професионален бака¬лавър”, „бакала¬вър” или „магистър”. Първият кандидат-магистър неикономист за новата учебна 2018/2019 година е Христина Михайлова – медицинска сестра, избрала да продължи обучението си в МП „Здравен мениджмънт”, а първият професионален бакалавър, кандидатствал за ОКС „магистър”, е Антония Конова, избрала „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”. Част от кандидат-магистрите с отличен успех са предпочели дистанционната форма на обучение поради възможността да съчетаят ученето с работа (което личи и от слогана на тазгодишната кампания „Учиш, докато работиш"), с отглеждане на децата си или с пребиваването им в различни части на света. Базирано върху използването на съвременните достижения в областта на информационните технологии и тяхното приложение, дистанционното обучение представлява успешна алтернатива на задочната и редовната форми на обучение, съчетавайки техните предимства – поддържане на постоянен контакт с преподавателя, без да е необходимо присъствието на занятия във фиксирани дни и часове през периода на обучение.Като иноватор и доказал се лидер в дистанционното обучение на магистри, Стопанска академия регулярно осъвременява предлаганите  магистърски програми на български и на английски език, за да бъдат съобразени максимално с изискванията на работодателите и бизнеса. Свищовската академия осигурява: пълен комплект учебни материали за подготовка; 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение; постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина. За улеснение на студентите, присъствени редовни изпитни сесии се провеждат само в събота и неделя, а освен това, има изнесени центрове в София и Стара Загора за административно обслужване, в които могат да се подават документи и да се полагат изпити. Облекчена е процедурата за кандидатстване, сроковете за обучение са съкратени, а за да могат по-лесно да съчетават работа и учене, учебният процес е разделен на модули, което води и до по-равномерно разпределение на усилията през семестъра. За студентите-магистри в дистанционна форма е осигурена и възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси, които са едни от най-атрактивните в страната. Сред предимствата за студентите на Стопанска академия в ОКС „магистър” са още: улеснен достъп до стипендиантски и стажантски програми; потенциална възможност за участие в академичния живот, програма Еразъм+, международни студентски бригади; световнопризната диплома и Европейско дипломно приложение; реални перспективи за успешна кариерна реализация в организации от публичния, корпоративния и неправителствения сектори в България и чужбина. 
Актуална и подробна информация за предлаганите магистърски програми в редовна и в дистанционна форми на обучение, начина и сроковете за кандидатстване се публикува на сайта на Стопанска академия: www.uni-svishtov.bg/kskm