Първата в България застрахователна катедра – катедра ЗСД при свищовската Стопанска академия, разширява партньорствата си с бизнеса

Първата в България застрахователна катедра – катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, разширява партньорствата си с бизнеса, целящи ефективна професионална реализация на младите хора в застрахователната практика. Ректорът на Стопанска академия – доц. д-р Иван Марчевки и ръководителят на катедрата – доц. д-р Румен Ерусалимов, подписаха договор за партньорство и сътрудничество с „Дженерали застраховане” АД. От страна на застрахователната компания документа подписаха Данчо Данчев – Главен изпълнителен директор и Жанета Джамбазка – Изпълнителен директор. Според сключения договор, двете институции ще си сътрудничат за осъществяване на по-близка връзка между работодателите и младите специалисти, които подготвя застрахователната катедра в Свищов. Сред целите на бъдещото сътрудничество е и осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав за реализация на конкретни проекти в интерес на бизнеса и на образователните цели на катедрата и свищовското висше училище.

Договорените съвместни действия са в посока създаване на интерес и висока мотивация в студентите за професионална реализация и кариерно развитие, посредством повишаване на ефективността при теоретичното и практическо обучение в съответните образователни програми (бакалавърски, магистърски, докторантски, следдипломни и професионални), чрез съвременни високоефективни методи и образователни технологии, съобразени с постиженията в тази област и със спецификата на българската практика. Двете страни договориха и провеждане на следдипломно обучение, специализация и допълнителна квалификация на служителите на „Дженерали застраховане” АД. Планира се още организиране и провеждане на съвместни научнопрактически конференции, кръгли маси и семинари, студентски и ученически състезания, обсъждания на проекти на нормативни документи в областта на застраховането. Особено важно за катедра ЗСД и за Стопанска академия е намерението за бъдещо съвместно обсъждане с „Дженерали застраховане” АД на учебните планове и програми, с цел те да бъдат актуализирани съобразно потребностите на практиката.