Първата транснационална среща по проект с координатор СА „Д. А. Ценов” се проведе в Свищов

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е координатор на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 „Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools” (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор „Професионално образование и обучение”. В периода 10-11 ноември 2022 г. в гр. Свищов се проведе първата международна среща по проекта и в нея участваха партньорите: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM – България; CSTI – Кипър; HORECA PARTNERS – Белгия. В семинар, организиран в рамките на срещата, се включи и Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов.

С приветствие към участниците в транснационалната среща се обърна ректорът на Свищовската академия, проф. д-р Марияна Божинова. Висшето училище беше презентирано от доц. д-р Христо Сирашки в качеството му на ръководител на проекта. Последва представяне на всеки от партньорите, които споделиха своя опит в областта на професионалното образование и обучение, предприемачеството, бизнес обученията, сектора HoReCa и темата за изкуствения интелект.
Първият работен ден продължи с обсъждане от партньорите на Работен пакет 1, включващ концепцията на проекта и очакваните резултати. Направен беше преглед на административните дейности по управление и изпълнение на проекта, както и на задачите, свързани с разпространението, експлоатацията, пилотното обучение и устойчивостта на проекта. Специално внимание беше отделено на оценката и осигуряването на качество при изпълнение на проектните дейности. Срещата приключи с резюме на деня.


Вторият ден от международната среща премина в обсъждане от партньорите на Работните пакети 2, 3 и 4, а именно:

  • Работен пакет 2, включващ Резултат 1. ECVET съвместими учебна програма и курс на обучение и Резултат 2. Модули за електронни курсове;
  • Работен пакет 3, включващ Резултат 3. Цифрова симулационна среда за улесняване на обучението;
  • Работен пакет 4, включващ Резултат 4. Наръчник за устойчиво обучение, създаден на базата на казуси.

Подробно бяха обсъдени конкретните задачи, свързани с очакваните резултатите, както и определени отговорностите на всеки партньор за тяхното качествено изпълнение.
Срещата продължи с дискусия и планове за следващи срещи, с индивидуални консултации между координатора и партньорите по проекта, свързани с бюджета и неговото отчитане. Чрез онлайн анкета беше дадена оценка на срещата от всеки участник в нея.

Първата транснационална партньорска среща приключи с връчване на сертификати за участие от доц. д-р Христо Сирашки като ръководител на проекта от името на Координатора – Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, България и обща снимка.

www.uni-svishtov.bg/en
www.eurocyinnovations.com 
www.csticyprus.org   
www.eufora.gr 
www.ecologykm.bg 
www.horecapartners.be