Откриваща конференция по проект „Икономическото образование в България 2030“


На 20 септември 2021 г. в Университета за национално и световно стопанство, София се проведе откриваща конференция по проект „Икономическото образование в България 2030“.

На откриващата конференция от страна на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ присъстваха доц. д-р Любомир Иванов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите, доц. д-р Евелина Парашкевова, директор на Института за научни изследвания, д-р Александрина Александрова, изследовател в Института за научни изследвания, Антоанета Христова, експерт „Европейски програми и проекти“ ИНИ, както и представители на партньорските университети.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ е един от четирите университета, които заедно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България си партнират в проекта, който е финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение е 30 месеца, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 4 887 276.24 лв.

Основната цел на проекта е да се модернизира (осъвремени и дигитализира) обучението по икономика в УНСС и партньорите – Стопанска академия, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия, по начин, който позволява те да бъдат конкурентни на европейските университети.

Специфичните цели са:

  1. да се разработят образователни стандарти за обучението по Икономика и те да се приложат върху отделните съвместни бакалавърски и магистърски програми по проекта.
  2. да се създадат и развият дигитални ресурси, дигитални класни стаи и лаборатории, които да се използват за споделяне при съвместните програми.
  3. да се създадат условия за насърчаване на предприемачеството на студентите и преподавателите, с което да се изградят информационни системи от успешни завършили студенти.
  4. да се повиши качеството на обучение и научни изследвания чрез мобилност и използване опита на асоциираните партньори по проекта.


Събитието по проект „Икономическото образование в България 2030“ бе открито от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на проекта. „Очаква ни много работа и бъдещо развитие, както с останалите университети, така и с партньорите от бизнеса. Искаме да направим една мрежа, за която дигитализацията е необходима и благодарение на нея ще се изпълняват много съвместни инициативи“, коментира той.

В последвалото изказване на координатора на проекта проф. д-р Николай Щерев бяха представени проектните дейности, индикаторите и сроковете за тяхното изпълнение. Подчертано бе, че чрез съвместната работа по проекта се очаква да се модернизирана и синхронизира учебната документация и да се дигитализира обучителния процес. За целта в рамките на проекта се планира да бъдат изградени 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, като ще се осигури възможност за споделяне на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Ще се създадат 15 съвместни програми, 7 нови с дигитално образователно съдържание (включително за дистанционно обучение), 2 учебни програми на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани обучения, изходящи мобилности на преподаватели, докторанти и студенти, както и входящи мобилности на преподаватели от асоциираните партньори – университетите: University of Picardie Jule Verne, Франция; University of Craiova, Румъния; University of Iasi, Румъния; University of Suceava, Румъния; University of Valahia, Румъния; University of Economics of Bratislava, Словакия; UNINT, Италия; University of Sapienza, Италия; University of Peloponnese, Гърция; Vrije Universiteit Brussel, Белгия; University of Minho, Portugal; University of Zagreb, Хърватска

Провеждането на кариерни борси, кариерни консултации и внедряване на система за проследяване на реализацията на завършилите студенти също са част от планираните дейности, чрез които ще бъдат достигнати проектните цели.

На финала на събитието Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров връчи Партньорските споразумения по проекта, като за Стопанска академия то бе получено от зам.-ректора по научноизследователска дейност и развитие на кадрите доц. д-р Любомир Иванов.

Актуална информация за проекта, неговите дейности, постигнатите резултати и индикатори ще бъде публикувана в нарочна секция на сайта на Стопанска академия.