Осемнадесети годишен конкурс за присъждане на награда „Д-р Илко Ескенази”

Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси
 на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на
България към Европейския съюз
обявява
Осемнадесети  годишен  конкурс
за присъждане на
Награда   “Д-р Илко Ескенази”

П Р А В И Л Н И К

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите      “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.
2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален      проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България.

Разработките да са насочени към:

За юристи:

 • Съдебно сътрудничество между страните в ЕС  в областта на дружественото право.
 • Легитимация и възможност за оспорване на бащинство според изменението на Семейния кодекс (АВЮЗ/2020) в сравнение с правния режим в други държави членки на ЕС.
 • Необходима ли е реформа в структурата и компетенциите на Прокуратурата на Република България, в какво се изразява и начина, по който да бъде извършена.
 • Правна закрила на личните данни.
 • Медийно право.
 • Конкурентно право.

За икономисти:

 • Ценовата криза и инвестиции в енергетиката 2021/2022 г. – основни причини и последствия за икономиката на ЕС и България.
 • Отражение на извънредните регулации и рестрикции, свързани с Ковид-пандемията, върху икономиката на България за 2021 и 2022 г.
 • Публичните финанси в постпандемичното възстановяване на икономиката.
 • Рискове и възможности от зеления преход за българската икономика.
 • Кръгова икономика на ЕС и Република България.
 • Аграрна икономика на ЕС и Република България.

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 • Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2022 г., както и за  студенти в юридическите и икономическите специалности вкл.тези от специалността европеистика .
 • Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .
 • Всяка от двете награди  – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
 • Датата на връчването на наградите ще бъде оповестена допълнително. Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието  на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.
Процедура:
 • Конкурсът е ежегоден
 • Всеки участник може да представи само един труд
 • Не се допускат трудове с повече от един автор
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от  м. май 2020 г.

Необходими документи:

 • Молба-формуляр със снимка (формулярът може да се изтегли от сайта на фондацията)
 • Автобиография
 • Разработките се представят на хартия и  на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

Срокове:

 • Документите могат да бъдат:
 •  подадени на място  до 29 април 2022г  от  14 до 16 ч., или
 • да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 29 април 2022 г.),или
 • изпратени електроннно (в този случай само в електронен вид
  до 29 април 2022 г. на адрес  nina@cmfnd.org
 • Място на подаване:  Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”, 
  София 1784, бул. “Цариградско шосе”  № 113А.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.

За допълнителна информация:
Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий” 
София 1784,  бул. “Цариградско шосе” № 113А, тел. (02)  943  00 01, www.cmfnd.org