Обява за подбор на представители на целева група по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01

ОБЯВА ЗА ПОДБОР

НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ДЕЙНОСТ 1 „МОБИЛНОСТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДЕЙНОСТИ“

по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“

 

Стопанска академия, бенефициент по Процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, обявява удължаване срока на процедура за подбор на представители на целевата група в категории студенти и млади учени за участие в Дейност 1. „Мобилност на представителите на целевата група за провеждане на научни изследвания и свързаните с тях дейности“ по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“.

 

допустимост за участие в мобилност

 

І. студенти

 

(мобилност в университет „валахия“ – румъния)

 

Допустими за участие в мобилност с цел научни изследвания и свързаните с тях дейности са студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, които отговарят на следните критерии:

 1. имат активни студентски права, доказани с уверение от Факултетска канцелария;
 2. са записани в редовна или задочна форма на обучение на ОКС „бакалавър“, професионално направление 3.8 „Икономика“ и 3.7 „Администрация и управление“;
 3. са записани в редовна или дистанционна на ОКС „магистър“, професионално направление 3.8 „Икономика“ и 3.7 „Администрация и управление“;
 4. имат среден успех от следването до момента, не по-нисък от Добър (4,00), доказан с уверение от Факултетска канцелария.
 5. (за кандидати, записани в първи семестър на ОКС „магистър“) имат среден успех от дипломата за завършена ОКС „бакалавър“, не по-нисък от Добър (4,00), доказан с копие на диплома, заверено с „Вярно с оригинала!“, или уверение от висшето училище, в което кандидатът е придобил ОКС „бакалавър“;
 6. имат самостоятелно ниво на владеене на английски език (В1) съгласно Общата европейска референтна езикова рамка, доказано с международен сертификат, сертификат от проведен курс по английски език или референция на преподавател по английски език.

 

 

ІІ. млади учени

 

(мобилност в познански университет по икономика и бизнес - Полша)

 

Допустими за участие в мобилност с цел научни изследвания и свързаните с тях дейности са млади учени на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, които отговарят на следните критерии:

 1. са на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов“;
 2. са на възраст до 34 години вкл.;
 3. (за кандидати с придобита ОНС „доктор“ или са зачислени в ОНС „доктор“ и са положили изпити по двата докторантски минимума) имат среден успех от докторантските минимуми, не по-нисък от Добър (4,00), доказан с уверение от офис „Докторантура и академично развитие“;
 4. (за кандидати, които не са зачислени в ОНС „доктор“, или са зачислени в ОНС „доктор“, но не са положили изпити по двата докторантски минимума) имат среден успех от дипломата за завършена ОКС „магистър“, не по-нисък от Добър (4,00), доказан с копие на дипломата, заверено с „Вярно с оригинала!“, или с уверение от висшето училище, в което кандидатът е придобил ОКС „магистър“;
 5. имат самостоятелно ниво на владеене на английски език (В1) съгласно Общата европейска референтна езикова рамка, доказано с международен сертификат, сертификат от проведен курс по английски език или референция на преподавател по английски език.

 

ред на провеждане на подбора на кандидати

 

Подборът на кандидатите за мобилност се извършва на три последователни етапа:

 1. Проверка за административно съответствие и допустимост.
 2. Оценка на качеството.
 3. Класиране на кандидатите.

 

За участие в конкурс кандидатите за мобилност подават формуляр за кандидатстване по образец (Приложение № 1). Към формуляра за кандидатстване се прилагат:

 • декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни по образец (Приложение № 2);
 • карта за самооценка на езиковите компетенции по образец (Приложение № 3);
 • автобиография по образец (Приложение № 4);
 • референция за владеене на чужд език по образец (Приложение № 5);
 • копие на международен сертификат или сертификат от проведен курс по английски език (ако е приложимо);
 • уверение, доказващо статута на кандидата и неговия успех по образец (Приложение № 6-1 или Приложение № 6-2);
 • копие на диплома (ако е приложимо);
 • копие на лична карта.

 

ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА КАНДИДАТУРИТЕ

Оценката на качеството на кандидатурите се извършва въз основа на две групи критерии:

 • базови критерии (среден успех на кандидата и ниво на владеене на английски език);
 • допълнителни критерии (извънаудиторна активност на кандидата, участия в академична мобилност в чужбина, награди от състезания и конкурси, ниво на владеене на втори европейски език, мотивация за участие на кандидата).

 

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се:

 • подават лично от кандидата в офиса на Центъра за международна дейност (Свищов 5250, ул. „Емануил Чакъров“ № 2, ЦМД);
 • изпращат в електронен формат на имейл international@uni-svishtov.bg;
 • срок за кандидатстване: 07.03.2018 г. (сряда), 17:00 часа.

 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И КОНСУЛТАТИВНА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Мартина Георгиева и Цветелина Телбис +359 631 66 376 или +359 631 66 440  

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях имейл и по телефон в срок до: 14.03.2018 г. (сряда).

 

Пакетът за документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от:

 

 

Проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.