ОБЯВА по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Уважаеми колеги,
Във връзка с изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 4 Управление на проекта“:

 1. Координатор „Оперативно управление“
 2. Координатор „Административно управление“
 3. Координатор „Учебен процес“
 4. Координатор „Кариерни дейности“
 5. Координатор „Мобилност“
 6. Координатор „Обучение“
 7. Координатор „Информационни технологии“
 8. Счетоводител проект
 9. Експерт „Човешки ресурси“ – 2 лица
 10. Експерт „Обществени поръчки“
 11. Юрист проект
 12. Експерт „Координация и комуникация“
 13. Експерт „Мониторинг и контрол“
 14. Технически сътрудник проект – 2 лица

Основни задължения

Административно и оперативно управление на дейности и процеси при реализация на ангажименти на СА „Д. А. Ценов“ Свищов по договор за БФП BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.

Изисквания:

Координатор „Оперативно управление“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Прилагане на правната и административна рамка за управление на проекти финансирани по оперативни програми
 • Способности за работа в екип, възлагане на задачи, оперативен контрол и комуникация
 • Умения за вземане на решения, висока степен на ориентираност към проектните изисквания, самостоятелно участие в различните нива на комуникация
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Административно управление“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в координирането и изпълнението на проекти – минимум 1 год.
 • Способности за административно управление на работни процеси, административен контрол, гъвкава комуникация и инициативност
 • Познаване на правната и административна рамка за управление на проекти финансирани по оперативни програми
 • Умения за работа с ИСУН
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Учебен процес“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в разработването на учебна документация, учебни планове, квалификационни характеристики, учебни програми
 • Познаване на законодателството в сферата на висшето образование в частта учебен процес
 • Участие в работни комисии за подготовка на документация за акредитационни процедури
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Кариерни дейности“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в управлението на процеси свързани с кариерни борси, кариерно ориентиране и други аналогични
 • Познаване на националното законодателство и вътрешните нормативни актове в сферата на кариерните дейности във висшето образование
 • Комуникативност, работа в екипи и инициативност, умения за вземане на решения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Мобилност“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в управлението на процеси по мобилност, вкл. и разработване на документация за мобилност
 • Познаване и прилагане на законодателството и вътрешните изисквания в сферата на мобилностите в страната и чужбина
 • Комуникативност, гъвкавост, инициативност, умения за вземане на решения
 • Чуждоезикови умения – английски език
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП, Erasmus и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Обучение“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Управленски опит – минимум 1 год.
 • Опит в прилагането на ЗОП в образователната сфера
 • Познаване и прилагане на националното законодателство и вътрешните нормативни актове в сферата на квалификационните обучения и обучения на възрастни
 • Работа с целева група, екипност, умения за вземане на решения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Координатор „Информационни технологии“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на информационната сигурност и вътрешно-информационния обмен – минимум 1 год.
 • Участие в подготовка на технически задания и процедури за избор на изпълнител
 • Експертиза в областта на дигиталните решения в областта на висшето образование
 • Познаване на информационните процеси във висшите училища
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Счетоводител проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на бюджетното счетоводството – минимум 5 год.
 • Опит в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор – минимум 2 год.
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и със специализиран счетоводен софтуер, и електронни платформи
 • Познаване и прилагане на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Човешки ресурси“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на управлението на човешки ресурси – минимум 5 год.
 • Опит в областта на прилагане на разпоредбите на КТ и свързаните нормативни актове в сферата на висшето образование
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и със специализиран софтуер (ТРЗ), и електронни платформи
 • Познаване и прилагане на трудово-правните актове от вътрешната нормативна база
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Обществени поръчки“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Опит в областта на организирането на процедури по ЗОП – минимум 5 год.
 • Познаване на разпоредбите на националното законодателство и вътрешната нормативна база за провеждане на процедури за избор на изпълнител по европейки проекти
 • Опит и умения за работа с компютърно оборудване и с електронни платформи (регистър на ОбП)
 • Опит в информационното поддържане на „профил на купувача“
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Юрист проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 5 години юридически стаж
 • Опит в областта на организирането на процедури по ЗОП
 • Да е участвал в комисии за избор на изпълнител по ЗОП
 • Да има отлични комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Координация и комуникация“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 1 години стаж
 • Отлично владеене на английски език
 • Познаване и прилагане на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и комуникационната политика и изисквания към тях
 • Работа в екип, инициативност, творчество
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Експерт „Мониторинг и контрол“

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 1 години стаж
 • Опит в административно-деловодната работа по проекти
 • Познаване на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, информацията и комуникацията
 • Да има отлични комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Технически сътрудник проект

 • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“
 • Да притежава минимум 5 години стаж
 • Опит в административно-деловодната и техническа работа
 • Познаване на националното законодателството и вътрешните нормативни документи в областта на счетоводството, финансовото управление и контрол, публичните финанси, държавните помощи, управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, информацията и комуникацията
 • Да има добри организационни и комуникационни умения
 • Работата по проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване (свободен текст);
 • Автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС "Магистър");
 • Копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 15 октомври 2021 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.
Всеки кандидат подава документите лично.
С допуснатите на първи етап кандидати (документална проверка) ще бъде проведено събеседване на 19 октомври 2021 г. от 15.00 ч. в залата на Ректорския съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV ТУК.
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.