Обучителен семинар, посветен на дигитализацията на административните процеси се проведе в Свищовската академия

На 05.07.2024 г. в Заседателна зала „Ректорат” се състоя обучителен семинар на тема „Дигитализация на административните процеси с помощта на Microsoft 365”, организиран съвместно от Център за дигитално обучение и Център за иновативни образователни технологии към Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Семинарът беше насочен към неакадемичния състав на Висшето училище, ангажиран с административното обслужване на студенти и преподаватели.
Откривайки събитието, доц. д-р Искра Пантелеева, директор на ЦКДАО сподели, че подобни обучения ще бъдат организирани ежегодно за административния персонал с цел придобиване на съвременни знания и умения, необходими в работата на съответните звена.

Семинарът започна с кратко въведение в платформата Microsoft 365, представено от доц. д-р Веселин Попов. Той постави акцент върху инструментите и функциите за сътрудничество и ефективност на съвместната работа. В следващата част на своето изложение, доц. Попов представи облачно базираната платформа за автоматизация на работни процеси – Power Automate. Той демонстрира възможностите на платформата за автоматизиране на повтарящи се задачи и обясни начините за проектиране на работни потоци, включващи последователност от задачи. Беше представен пример за създаване на последователност от действия, целящи свързването на две софтуерни приложения. Третата част на семинара бе посветена на възможностите за съвместна работа, представени чрез облачната услуга OneDrive. Доц. Попов демонстрира как няколко потребители могат да работят едновременно върху един и същ документ в реално време.

В заключителната част на семинара гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова представи инструмента за комуникация и сътрудничество Outlook 356, акцентирайки върху основните му функции, предимствата и недостатъците му. В практически план беше направена демонстрация на модулите на програмата, подходящи за съвместна работа – създаване на групи и работа с групов календар, както и възможността за организиране на ежедневните събития посредством модула за задачи.

С

Семинарът бе изключително полезен и добре приет от участниците, като предостави важни знания за оптимизация на административни процеси чрез модерни дигитални инструменти.