Обучителен семинар, посветен на дигитализацията и иновативните образователни технологии се проведе в Свищовската академия

На 12.06.2024 г. в Заседателна зала „Ректорат“ се проведе обучителен семинар на тема „Повишаване качеството на обучението и учебния процес чрез дигитализация и иновативни образователни технологии“, организиран съвместно от Център за иновативни образователни технологии и Център за дигитално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Обучението предизвика засилен интерес сред участниците и на него присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, заместник-ректор „Учебна дейност и акредитация“, доц. д-р Здравко Любенов, заместник-ректор "Международно сътрудничество, студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение", декани на факултети, ръководители на катедри, преподаватели и служители на СА „Д. А. Ценов“.


Семинарът откри доц. Илийчовски, който представи накратко обслужващите звена, организиращи събитието, както и техните ръководители проф. д-р Красимир Шишманов и доц. д-р Веселин Попов, като акцентира върху дейността им, целяща подпомагане на учебно-преподавателската и административната дейност, посредством дигитални технологии.

Семинарът се проведе в два тематични панела. В рамките на първия беше осъществено обучение относно възможностите на иновативните дигитални образователни технологии за повишавана качеството на учебния процес и поддържане и засилване интереса от страна на обучаемите към него. В своето изложение на тема „Иновативни образователни технологии“, проф. д-р Красимир Шишманов представи накратко Центъра за иновативни образователни технологии, на който е ръководител и който е част от Университетска мрежа от подобни центрове, изградени в рамките на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, като акцентира върху технологичните му възможности за провеждането на иновативен обучителен процес. Проф. Шишманов демонстрира как новите информационни технологии променят образователните и административните процеси във висшите училища, привеждайки примери за използването на споделени облачни пространства за съвместна работа, онлайн тестовете и изкуствения интелект в помощ на обучението.

Темата за изкуствения интелект беше доразвита от доц. д-р Веселин Попов, ръководител на Центъра за дигитално обучение. В разглежданата от него тема „Приложение на изкуствения интелект в обучението“  той представи парадигмите за използването на ИИ в образованието, информационните технологии, подпомагащи навлизането им в образованието и класификация на формите на изкуствения интелект. Доц. Попов демонстрира примери за това как две от най-популярните приложения в областта на изкуствения интелект, ChatGPT и Copilot, от една страна могат да съдействат на преподавателите при разработката на техните учебно-преподавателски материали, а от друга, да помогнат на студентите да задълбочават новопридобитите знания и умения.

Гл. ас. д-р Елица Лазарова, член на екипа на Центъра за иновативни образователни технологии, представи възможностите на географските информационни системи (ГИС) да бъдат интегрирани в образователния процес, като обърна внимание на същността на тези системи и възможните им приложения. На финала на изложението бе направена демонстрация на събиране на геоданни и бяха разгледани различни интерактивни карти създадени с ГИС.

В рамките на втория панел се проведе оживена дискусия върху засегнатите теми, които провокираха интереса на присъстващите. Проф. Шишманов закри обучителния семинар като обяви намеренията на Центъра за иновативни образователни технологии да организира следващо обучение в началото на новата учебна година и отправи покана към академичната общност.