Обучение на тема „Местните власти и управлението на проекти“ за своите дипломанти организира катедра „Стратегическо планиране“

На 28.07.2021 г. катедра „Стратегическо планиране“ проведе обучение на тема „Местните власти и управлението на проекти“ с гост-лектор Стоян Парашкевов – директор дирекция „Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“ в Община Свищов. Участници в събитието бяха преподаватели и студенти, обучаваще се в магистърските програми, водени от катедрата: „Управление на проекти“, „Управление на международни проекти“, „Бизнеспланиране“, „Публична администрация“, „Регионалистика“ и „Образователен мениджмънт“. Обучението е част от научния календар на катедра „Стратегическо планиране“ за 2021 г., както и от приетия от Академичното ръководство събитиен календар по отбелязване 85 години от създаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и 65 години от основаването на катедра „Стратегическо планиране“.
Г-н Парашкевов представи основни моменти от дейноста на общинската адимистрация, практиката по управление на проекти и важността на проектите за реализиране на поставените цели, приоритети и мерки на различни европейски, национални, регионални и местни стратегически документи. Акцент бе поставен и на ролята на проектите за успешната подготовка и последващо изпълнение на Плана за възстановяване на Европа, Националния план за възстановяване и устойчивост, както и Плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г. В резултат от проведеното обучение стана ясна значимостта на административния капацитет на публичния сектор, компетентността на работещите в него, вкл. и в областта на проектното управление, за подобряване качеството на живот на местната общност и постигането на икономически растеж.
В последвалата дискусия се акцентира върху връзката наука – образование – практика, като се подчерта важността на партньорство в процесите по реализиране на публични политики с голяма обществена значимост. Откроено бе отличното взаимодействие между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и катедра „Стратегическо планиране“ с Община Свищов и необходимостта от споделянето на добри практики и опит между експерти от публичния, бизнес и неправителствия сектори, от една страна, и академичната общност, от друга.
След приключване на обучението се проведе защита на дипломните работи на студентите, обучаващи се в ОКС "Магистър" по магистърски програми, водени от катедра „Стратегическо планиране“. Свои разработки представиха студенти в магистърски програми „Управление на проекти“, „Управление на международни проекти“, „Бизнеспланиране“, „Публична администрация“, „Регионалистика“ и „Образователен мениджмънт“. Изпитната комисия и присъстващите гости отправиха въпроси към дипломантите, с което се оформи научна дискусия по изследваните проблеми в дипломните работи. Дипломантите демонстрираха познаване на изследваната материя и защитиха успешно своята образователно-квалификационна степен „Магистър“.
Събитието премина и в Алумни среща, на която всички студенти, вече магистри, се включиха към Алумни клуб „Магистър-СП“ и си пожелаха съвсем скоро да се съберат отново заедно.