Ново стратегическо партньорство между СА „Д. А. Ценов“ и „Национална компания индустриални зони” ЕАД


На 1 юни 2018 год., в гр. София бе ратифициран меморандум за сътрудничество между СА „Д. А. Ценов“ – Свищов в лицето на доц. д-р Иван Марчевски (ректор) и „Национална компания индустриални зони” ЕАД в лицето на г-жа Антоанета Барес (изпълнителен директор). Подписването, което се състоя в централния офис на компанията, бе предшествано от предварителни разговори и обмяна на информация за идеите и намеренията на партньорите, които са залегнали в клаузите на меморандума.
С подписването му, двете страни се споразумяха да си помагат в подготовката и реализацията на младите хора, които завършват Свищовската академия, чрез професионални стажове или постоянна заетост в компании, които работят в индустриалните зони на НКИЗ. Целта на партньорството между НКИЗ и Стопанската академия е преодоляването на младежката безработица и недостига на квалифицирани специалисти в ключови сектори.
Договорът поставя началото и на включването на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов в проект „Fast Tracking Success“. Проектът цели осигуряване на условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти, които излизат от университетите чрез предоставяне на възможности за стажове и постоянна заетост в чуждестранни компании в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“. Параметрите на сътрудничество между компанията и университетите предвиждат двустранен обмен на информация в подкрепа на процеса по осигуряване на необходимите на инвеститора кадри. Замисълът на проекта се заключава в допринасяне за изграждането на висококвалифицирани кадри – млади специалисти, които да работят в условията на високи стандарти, каквито поддържат чуждестранните инвеститори. По този начин те ще могат да изградят ценни професионални умения, които ще отговарят на нуждите на съответната компания. В същото време това е инвестиция в човешки капитал, която в дългосрочен план ще повиши значително нивото на българските специалисти.
Ползите за инвеститорите от проекта, се предвижда да бъдат – лесен достъп до актуална информация за подготвяните от университетите кадри от всички специалности, както и до техните кариерни центрове за директно наемане на специалисти. Компаниите ще имат възможност чрез НКИЗ да правят и „заявки“ към университетите за специалистите, които търсят.Университетите, които се включват в проекта „Fast-tracking Success” ще създават добавена стойност за своите студенти чрез предоставянето на възможности за добра реализация във водещи компании. Чрез системния обмен на информация, те добиват и реална представа за нуждите на бизнеса от конкретни кадри, което позволява по-ефективното планиране на предлаганите програми. Това взаимодействие ще доведе до намаляване на разминаванията между търсене и предлагане и подобряване на показателите за броя студенти от съответния университет, които намират професионална реализация по специалността си след завършване на своето образование.
„Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.
„Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД оперира в четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете Божурище, Бургас, Карлово, Телиш /Плевен/ и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас.
В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.

Допълнителна информация за „НКИЗ“ ЕАД може да намерите тук:
http://nciz.bg/