Научно-практическа конференция, посветена на 75 г. Съюз на учените в България, се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов”


Научно-практическа конференция „Икономиката на България – 30 години след началото на промените”, посветена на 75 години Съюз на учените в България (СУБ), се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Форумът бе организиран съвместно от Свищовското висше училище и Съюза на учените в България – клон Свищов. Гости на тържественото откриване на конференцията бяха ректорът доц. д-р Иван Марчевски и председателят на СУБ – проф. д.б.н. Диана Петкова. 
Основни акценти от историята и дейността на Съюза на учените в България и на клона в Свищов представи доц. д-р Красимира Славева – председател на СУБ – клон Свищов. Тя припомни, че СУБ е учреден на 30 октомври 1944 г. от 17 видни български учени. Основната цел на Съюза е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. СУБ участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт във формирането и реализирането на националната политика за развитието на науката и висшето образование. Ежегодно Съюзът и неговите клонове и секции са организатори на повече от 150 научни изяви. Клонът на СУБ в Свищов е учреден на 17 октомври 1951 година с 13 членове, които са преподаватели във Висшето училище. Първи ръководител е проф. Стефан Станев, тогава ректор на Свищовското висше училище, а за първи председател се счита проф. Велеслав Гаврийски. „В своята история клонът на СУБ в Свищов е организирал симпозиуми, конференции, лекции и други по актуални проблеми на местното, регионалното и националното икономическо развитие. За дейността на клона на СУБ в Свищов е изключително важно тясното интегриране със Стопанска академия „Д. А. Ценов”, израз на което е и организирането на конференцията „Икономиката на България – 30 години от началото на промените”, посветена на 75 години от създаването на СУБ”, каза доц. Славева.
Приветствие към участниците в научния форум и към гостите на събитието поднесе ректорът на Стопанската академия – доц. д-р Иван Марчевски. „75 години хора от различни поколения са работили за създаване на автентична българска наука и през 68 от тези години академичните преподаватели в Свищов са били част от това движение, а материалният резултат от това са създадените тук икономически школи – финансова, застрахователна, счетоводна, управленска. Тук се е създавала наука и продължава да се създава”, каза доц. Марчевски. Той поздрави организаторите за избраната тема на научния форум, като подчерта, че само науката може да даде отговор на въпроса, какво се случи през изминалите 30 години с икономиката на България. По думите на ректора, чрез съсловните организации и подобни форуми трябва повече да се популяризират ползите от българската наука и да тя да бъде значима за обществото. Доц. Марчевски връчи на проф. Петкова, в качеството й на председател на СУБ, грамота и плакет на Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Тя благодари за оказаната й чест и поздрави участниците и организаторите на форума. „През изминалите 75 години е безспорен факт, че Съюзът на учените в България утвърди присъствието си като организация с международна известност и заема специално място в националния научен живот”, каза проф. Петкова. По думите й, през годините СУБ неотклонно изпълнява своята мисия – да обединява българските учени, да съдейства за развитието на науката и висшето образование, да бъде една от най-активните сили на гражданското общество в България. Заслужено признание на СУБ и на клона в Свищов бе отдадено и в получените множество поздравителни адреси за конференцията.
Работата на научния форум бе организирана в два дискусионни панела по съответните тематични направления, с модератори проф. д-р Атанас Атанасов и доц. д-р Христо Сирашки. За конференцията бяха представени 84 доклади, разработени от 92 автори от Стопанска академия „Д. А. Ценов” и от други висши училища. В първия панел участниците обсъдиха актуални въпроси в областта на икономикса, финансите, застраховането, социалното дело, счетоводството, контрола, анализа и статистиката. Следствие на ползотворните дискусии бяха формулирани редица предложения за оптимизация на финансовия, застрахователния и осигурителния пазар у нас. Предложени бяха възможности за усъвършенстване практиката по отношение на счетоводството, контрола, анализа и статистиката.
Във втория панел на преден план се изведоха редица проблеми на мениджмънта, маркетинга, международните отношения, планирането, информационните технологии и икономиката на отраслите. В хода на дискусиите се очертаха рационални предложения и решения, които бяха задълбочено аргументирани и обосновани от участниците. 
В заключение всички участници в научния форум изразиха своето становище, както по отношение на предимствата, така и по отношение на недостатъците в динамиката и влиянието на икономическите промени у нас 30 години след началото на прехода.