Научна сесия "Управление на знанието, информацията и икономическия растеж" – 21.02.2017 г.

  

На 21 февруари 2017 г. се състоя Научна сесия „Управление на знанието, информацията и икономическия растеж”, организирана от Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов”. Форумът се проведе в два панела – отчитане на резултатите от реализираните през 2016 г. научноизследователски проекти и представяне на кампанията по финансиране на научноизследователската дейност в Академията през 2017 г.
            В рамките на сесията бе представена обобщена информация за финансираните през предходната година 36 проекти, от които 22 научноизследователски, 6 за частично финансиране на научни прояви и 8 инфраструктурни. В три тематични, паралелно работещи секции, екипите представиха основните научни резултати от реализираните научно-изследователски проекти в Стопанска академия, финансирани със средства от държавната субсидия. С доказан научен принос са разработените модели за управление на икономически явление и процеси, анализите на действащата нормативна база, с цел оптимизиране на нейното съдържание и приложение при управление на дейността на икономическите субекти в Р България, социално–икономическите анализи на водещи отрасли в България и разработените 12 уникални анкетни карти за теренни проучвания. Създаден е и Център за научни изследвани по малък бизнес и предприемачество.
            Директорът на ИНИ – доц. д-р Анелия Радулова запозна присъстващите на научната сесия, представители на академичната общност в СА „Д. А. Ценов“, с промените и актуализациите във вътрешните правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на средствата, предоставяни от държавния бюджет за присъщата на академията научна дейност. 
През настоящата годинанаучно–изследователската дейност се финансира със средства от държавната субсидия по „Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност и с целево заделени собствени средства на Академията
Финансовият ресурс, осигурен от целевата субсидия, се насочва към финансиране на екипни научноизследователски проекти; частично финансиране на научни форуми и частично финансиране на научни публикации  
в библиографска и реферираща база данни – SCOPUS/WEB OF SCIENCE.
Целево заделени средства се насочват към подпомагане на научно–изследователската работа на редовни докторанти в СА „Д. А. Ценов“ Свищов. Финансирането е предназначено за покриване на разходите на докторантите при участие в научни форуми, за закупуване на научна литература и осигуряване на достъп до специализирана информация и специализиран софтуер, заплащане на таксите за специализирани,  следдипломни и факултативни обучения за придобиване на ключови знания и компетентности.