Научна сесия обобщи резултатите от научноизследователски проекти, реализирани в СА „Д. А. Ценов” през 2022 г.

Институтът за научни изследвания при Стопанска академия „Д. А. Ценов” организира (на 23.02.2023 г.) научна сесия под надслов „Наука, знание, иновации – синергия за устойчиво развитие”. Форумът се проведе за 21-ви пореден път като на него бяха представени резултатите от реализираните 11 научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов през 2022 г. В събитието участваха 55 представители на академичната общност, сред които зам.-ректорите на Академията, декани, ръководители на катедри, членове на Академичната експертна комисия, ръководители и членове на проектните екипи, преподаватели, докторанти и студенти.

Доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите” откри научната сесия с приветствие от името на академичното ръководство. Той поздрави проектните екипи и техните ръководители за постигнатите научни и практико-приложни резултати. В своето изказване доц. Иванов поясни, че през 2022 г. са одобрени и финансирани със средства от държавната субсидия 13 проекта – 11 научноизследователски и 2 за частично финансиране на научен форум, които са приключили успешно.
В реализирането на работните програми са участвали 60 преподаватели от Стопанската академия, един външен за Академията учен, 21 докторанти и 25 студенти. В научните студии – единадесет на брой, които отразяват основните научни резултати от реализираните проекти, автори са 23 хабилитирани лица, в т.ч. 7 професори и 16 доценти, и 19 нехабилитирани – 16 гл. асистенти, един старши преподавател и двама асистенти, от които пет млади учени, 11 докторанти и един доктор по „Икономика”.
Доц. Иванов фокусира вниманието на аудиторията върху високата публикационна активност на учените и участието им в множество международни конференции, кръгли маси, семинари за разпространение на научните резултати. Като положителната тенденция отбеляза устойчиво нарастващия брой на научни публикации, индексирани в световните наукометрични бази-данни, създадени в резултат на реализираните проекти.

Форумът се проведе присъствено и онлайн. Във фокуса на научната сесия, модерирана от проф. д-р Атанас Атанасов и доц. д-р Симеонка Петрова, бе представянето на резултатите от 11 научноизследователски проекта, условно разпределени в 3 тематични приоритета.
В Приоритет 1. „Ускорено икономическо развитие и иновации” бяха презентирани резултатите от реализирани три проекта със заглавия „Актуални аспекти при обучението на специалисти с висше счетоводно-икономическо образование” с ръководител доц. д-р Галина Чиприянова, „Регионални ефекти от преките германски инвестиции в българската икономика” под ръководството на проф. д-р Любчо Варамезов и „Стратегически възможности за развитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяванията”, ръководен от проф. д-р Марияна Божинова.
В Приоритет 2. „Устойчиво и балансирано развитие” бяха представени четири проекта: „Устойчив и приобщаващ растеж - европейската перспектива” с ръководител проф. д.ик.н. Таня Горчева, „Социално-икономическа конвергенция на животозастрахователния и осигурителния пазар в България” ръководен от доц. д-р Венцислав Василев, „Статистически измерения на кръговата икономика – теоретични, методологични и практико-приложни аспекти” – доц. д-р Пламен Петков и „Макропруденциалната политика – средство за устойчиво и балансирано развитие на икономиката” с ръководител на научния колектив проф. д-р Стоян Проданов.
В Приоритет 3. „Дигитална трансформация на икономиката и обществото” на вниманието на участниците бяха представени резултатите също от четири успешно приключили проекти, а именно: „Стратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините” с ръководител гл. ас. д-р Елица Лазарова, „Анализ на дигиталната екосистема на местна туристическа дестинация” ръководен от доц. д-р Петя Емилова, „Готовност на студентите-икономисти от висшите училища в Северен централен район на планиране за реализация на трудовия пазар в условията на дигитална трансформация” с ръководител проф. д-р Пенка Шишманова и „Дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България” под ръководството на проф. д-р Андрей Захариев.

В хода на научната сесия изследователските екипи представиха постигнатите най-важни резултати от реализираните проекти. Впечатление направи, че значителна част от генерираните научни резултати са публикувани в режим на „отворен достъп”, както и че се повишава интересът на екипите към публикуване в индексирани и реферирани издания и към подготовката на колективни монографични трудове. Участниците споделиха своите научни виждания, концепции, идеи и дискутираха актуални въпроси на икономическата и управленска теория и практика. Повдигнати бяха множество дискусионни въпроси, чиито отговори научните екипи си поставиха за цел да търсят в свои бъдещи изследователски проекти.
В рамките на повредената научна сесия, учените от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за пореден път доказаха своя потенциал за провеждане на качествени научни изследвания и реализиране на резултати в подкрепа постигането на устойчив, балансиран и приобщаващ растеж.