Научна сесия „Конкурентоспособност на българската икономика“

 

Резултатите от научноизследователски проекти, разработени през 2013 г. със средства от държавната субсидия за научна дейност на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, представиха изследователските екипи в рамките на научна сесия под надслов „Конкурентоспособност на българската икономика”. 
Като „празник за науката в Стопанска академия” определи научната сесия директорът на Института за научни изследвания, проф. д-р Маргарита Богданова. Тя поясни, че през 2013 г. са разработени общо 27 проекти, финансирани по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката. 22 от проектите са стартирани и приключили в рамките на отчетния период, а 5 проекта са двугодишни и ще приключат през месец ноември 2014г.
В реализирането на научноизследователските проекти, разработени през 2013 г., участват преподаватели от всички факултети, студенти и докторанти на Стопанска академия. Тематиката на проектите е изключително разнообразна и варира според научните интереси на съответните екипи, които в рамките на проведената научна сесия представиха резултатите от своите изследвания.  Част от изследванията са насочени към предизвикателства пред банковия сектор, застраховането, електронната търговия, маркетингова ефективност, прогнозиране на продажби, рискове при пазарното поведение, интегрирана счетоводна информационна система в практиката на предприятията. Изследвани са практиката по управление на проекти, приложението на екологични стандарти, проучван е потенциала за осъществяване на зелена икономика и разкриване на зелени работни места в  публичния и частен сектор в България, както и перспективите в устойчивото развитие на бизнес-структурите в селските райони, свързани с концепцията за устойчиво природоползване на ЕС.
Сред тематиката на реализираните проекти са правни, отчетни и контролни аспекти на обществените поръчки в публичния сектор, моделът за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, статистически анализ на социално-икономическите и демографските различия и неравенства между районите в България. Част от реализираните научноизследователски проекти са свързани със симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студенти по икономика и борбата с бедността като предизвикателство пред обучението по икономика и управление. Направено е сравнително изследване на дейностите и резултатите при прилагането на смесено обучение в чуждоезикови и не-чуждоезикови дисциплини в Стопанска академия.
Основните резултати от работата по приключилите през 2013 г. проекти са представени под формата на студии, публикувани в 21-ви том на Алманах „Научни изследвания” – „Конкурентоспособност на българската икономика”. Печатното издание съдържа 17 студии от 52 автори – 22 хабилитирани преподаватели, 11 нехабилитирани преподаватели, 11 докторанти и 8 студенти.
Резултатите от стартиралите през 2013 г. двугодишни проекти ще бъдат представени като студии в издание на Алманаха през 2015 г.