Научна сесия „Изследване на българската макроикономика, фирми, човешки потенциал, региони и висше образование“

 

Над 40 проекта са реализирани за една година от Института за научни изследвания (ИНИ) към Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Това стана ясно на проведената научна сесия за представяне резултатите от реализираните изследвания, която е традиционен етап от процеса на отчитане резултатите от проектите, администрирани от ИНИ. Обобщена информация за финансираните през изминалата 2011 г. проекти представи заместник-ректорът по „Научни изследвания и развитие на академичния състав” – проф. д-р Иван Върбанов. 
Представените, одобрени и разработени проекти са в няколко групи. Най-много са едногодишните  проекти с начало през април 2011 г. и край през ноември 2011 г. – общо 39 бр. Тригодишните проекти, започнали  през април 2009 г. и приключили през ноември 2011 г. са три. Същият е броя и на проекти за частично финансиране на конференции през 2011 г. Освен това са реализирани два  инфраструктурни проекти с начало през април 2011 г. и край през ноември 2011 г.
Тематиката на приключилите през 2011 г. 42 научноизследователски проекта е съобразена със „Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в СА „Димитър А. Ценов” за периода 2009 - 2013 г.”. В рамките на форума, екипите разработили проектите представиха в две паралелни секции резултатите от реализираните изследвания.
В унисон с приоритет „Икономическата наука през второто десетилетие на ХХІ век – структурни промени и връзки с бизнеспрактиката” са разработени 11 проекта. Те акцентират върху обучението на персонала, системата на националните сметки, счетоводно-информационното осигуряване, аграрния сектор, използването на Интернет технологии в бизнеса и др.
По приоритет „Развитие на човешкия фактор и икономика, основана на знания” са реализирани 5 проекта.Сред основните им акцента си електронните системи за управление, онлайн банкирането, развитието на човешкия капитал, участието на жените предприемачи в селското стопанство и др.
„Проблеми на висшето икономическо образование при подготовката на икономисти” е приоритет, в чийто обхват  са  разработени 4 проекта. Те разглеждат проблемите на съвременното обучение по счетоводство, развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в Стопанска академия  „Димитър А. Ценов” и др.
Седем са проектите по приоритет „Интернационализация, глобализация и регионализация на икономиката”. Екипите, работили в тази насока са акцентирали върху проблемите на заетостта и безработицата в България, моделите за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите, развитието на икономиката на знанието в Дунавския регион и др.
По актуална тематика „Кризи и устойчиво развитие” са реализирани 10 проекта. Усилията по този приоритет са  фокусирани върху инвестиционния риск, междуфирмената задлъжнялост, банковия мениджмънт като фактор за стабилна финансова система, държавния дълг и макроикономическите променливи в контекста на „Стратегия Европа 2020” и др.
През отчетния период са разработени проекти и в областите „Екологизация на икономиката”, „Модели за зелена икономика” и „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност”.