Международно събитие, посветено на резултатите по Проект № 2022-1BG01-KA220-VET-000089399 се състоя в СА „Д. А. Ценов”


На 05.07.2024 г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” се проведе събитие, посветено на резултатите по Проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 „Предоставяне на възможност на МСП в сектора ХоРеКа за ефективно усвояване на знания и инструменти за изкуствен интелект”, финансирано по програма „Еразъм+” от Европейския съюз.

Сред официалните гости на международното събитие бяха ректорът на Академията – доц. д-р Марин Маринов, зам.-кметът на Община Свищов – Иван Шопов, директорът на Дирекция „Бюро по труда”, Свищов – Татяна Александрова; партньорите от Белгия, България, Гърция и Кипър, в лицето на Филип Никаси, Карел Ван Исакер, Василка Събева, Панагиотис Тсорис, Джордж Милис, Филипос Друсиотис и Янис Скотис. Участие в събитието взеха още Маргарита Перникова – гл. експерт „Интеграция, НПО и ВО” към Община Свищов, Мая Гецова – директор на ЦПО Академия Булмаркет към Булмаркет Груп АД – гр. Русе, представители на Институт „Перспективи” – гр. Свищов, Дирекция „Бюро по труда”, образователни институции в гр. Свищов, в т.ч. ПДТГ „Д. Хадживасилев”, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, СУ „Д. Благоев”, СУ „Н. Катранов” и СУ „Цветан Радославов”, ПМГ „В. Друмев” – гр. В. Търново, собственици на МСП, професионалисти и самостоятелно заети лица в сектора ХоРеКа, обучители по теми, свързани с изкуствения интелект, представители на организации, свързани с устойчивостта на МСП и тяхната цифровизация, безработни и други заинтересовани лица.


Международното събитие откри ректорът на Свищовската академия – доц. д-р Марин Маринов. Той приветства гостите и участниците с „Добре дошли” в едно от най-старите висши училища в България, и поздрави проектния екип за постигнатите резултати. Ползата от резултатите по проекта подчерта в приветствието си и директорът на Дирекция „Бюро по труда” – Свищов, Татяна Александрова. По думите й, постигнатите резултати ще са от полза за различните целеви групи – от сферата на сектора HoReCa (ХоРеКа), местни власти, институции за професионално обучение, доставчици на образователни и обучителни материали, организации за разработване на политики, свързани с устойчивостта и цифровизацията на МСП, студенти и обществото като цяло.
В първата панелна сесия, ръководителят на проекта – доц. д-р Христо Сирашки, представи проекта и резултатите от неговото изпълнение. Той поясни, че по договор между Центъра за развитие на човешките ресурси, като номинирана агенция на Р България от ЕК по програма „Еразъм+” и СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов, като координатор (бенефициент) е отпусната финансова подкрепа в размер на 250 000 евро за изпълнението на проекта при продължителност от 24 месеца за времето от 01.09.2022 г. до 31.08.2024 г. Доц. Сирашки посочи, че проектните дейности се изпълняват по КД2: Партньорства за сътрудничество, сектор „Професионално образование и обучение” от СА „Д. А. Ценов” – Свищов, България в партньорство с EUROCY – Кипър, EUFORA – Гърция, ЕкологияКМ – България, CSTI – Кипър и Horeca Partners – Белгия. Целевите групи по проекта са: собственици на МСП, професионалисти и самостоятелно заети в сектора ХоРеКа; професионални мрежи (асоциации и организации на МСП в сектора); местни власти (общини и градове); институции на ПОО, обучители и обучаеми; организации, вземащи решения за устойчивостта на МСП и за тяхната цифровизация; университети, студенти по икономика и ИКТ; обществото като цяло. Работните пакети са пет: Работен пакет 1: Управление на проекта; Работен пакет 2: Съобразена с ECVET учебна програма и модули за електронни курсове ХоРеКа5.0; Работен пакет 3: ХоРеКа5.0 Дигитална симулационна среда за подпомагане на обучението, оценяването и размишленията; Работен пакет 4: ХоРеКа5.0 Насочващ наръчник, базиран на казуси за устойчиво изпълнение на обучението; Работен пакет 5: Разпространение, използване, пилотиране и устойчивост.        В рамките на първата панелна сесия бяха представени и конкретните проектни резултати: Проектен резултат 1 и Проектен резултат 2 представи доц. Сирашки, България; Проектен резултат 3 представи д-р Джордж Милис, Кипър; Проектен резултат 4 представи Карел Ван Исакер, Белгия.

По време на втората панелна сесия, доц. Сирашки представи Проектен резултат 5: Разпространение, експлоатация, пилотно обучение и устойчивост, като специално внимание бе отделено на уеб сайта: https://ai.horecaccess.eu/ и фейсбука на проекта: https://www.facebook.com/Horeca5.0. Втората панелна сесия продължи с дискусия за осигуряване на устойчивост и бъдещо прилагане на проектните резултати по Проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399. В дискусията участваха партньорите по проекта и представители на различните целеви групи, присъстващи на международното събитие, в т.ч. Центъра за професионално обучение Академия Булмаркет към Булмаркет Груп АД – гр. Русе, Институт „Перспективи” и образователни институции от гр. Свищов, обучители по теми, свързани с изкуствения интелект, представители на МСП, професионалисти и други заети лица от сектора ХоРеКа.
Международното събитие по разпространение на резултатите по Проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 завърши с кетъринг и разговори в неформална среда. Всеки от участниците получи дисеминационни материали и сертификат за участие.

______________________________________________________________________________________

Подкрепата на Европейската комисия за съставянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено вижданията на авторите. От Комисията не може да бъде търсена отговорност за всяко ползване на информацията, която се съдържа в настоящия документ.