Mеждународна трудова борса „Европейски ден на труда” на 10 октомври 2018 г. в гр. Варна


Агенция по заетостта и EURES България организират международна трудова борса „Европейски ден на труда”. Събитието ще се проведе на 10 октомври 2018 г., от 09:30 до 17 часа в Двореца на културата и спорта, гр. Варна (бул. Княз Борис I № 115).

По време на трудовата борса ще можете да се срещнете на място с работодатели от България и чужбина от различни сектори като туризъм, IT и др. Разгледайте националния EURES сайт www.eures.bg в рубриката „Работни места”, където ще се публикуват конкретните обяви за работа в чужбина.

От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят чужди езици. За да представите себе си и уменията си е необходимо да подготвите документите си на английски, немски или друг език в зависимост от конкретните оферти.

Работодателите от България и чужбина очакват мотивирани кандидати, които да представят автобиография, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация.

 

Това събитие се осъществява във връзка с реализацията на проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.