Международна Фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предлага: стипендии, курсове и обмен, за студенти, докторанти, млади учени, преподаватели и бивши стипендианти на ДААД


ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

www.daad.de/stip5

Стипендията цели задълбочаване на познанията по немски език (общоезиков и специализиран) и странознание. Предназначена е за студенти в бакалавърска и магистърска степен на всички специалности.

Продължителността на стипендията е най-малко 18 курсови дни с минимум 25 учебни часа на седмица.

Размерът на стипендията е еднократна сума от 950 €, пътни разходи (375€), застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване. Минималното ниво на владеене на немски език към момента на кандидатстване е A2 според Общата европейската езикова рамка.

Срокът за кандидатстване е до 1 декември 2019 година.

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА

ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

www.daad.de/stip7

Стипендията предоставя възможност за изучаване на магистърска програма в държавно признат университет (държавен или частен) в Германия. Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър). Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от продължителността на учебната програма. При двугодишни програми стипендията се отпуска първоначално за една академична година. Възможно е отпускане на стипендията за още една учебна година в зависимост от програмата на обучение в университета и от успехите на стипендианта.

Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи. Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост. Стипендията се отпуска от 1 октомври 2020 г. след успешен прием на кандидата в университет в Германия.

Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2019 година.

 

ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

( 7 – 12 МЕСЕЦА)

www.daad.de/stip3

Стипендията е насочена към докторанти и млади учени. Предназначена е за изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски държавно признат университет или в друг извън университетски изследователски институт с дисертация в България. Размерът на стипендията е 850 € месечно з а завършили с първа диплома и 1.200 € месечно за получилите д окторска степен. ДААД поема медицинската застраховка, пътните разходи, еднократна финансова помощ за изследователска дейност; при определени условия се отпускат месечни добавки за наем и за придружаващи членове на семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Продължителността на стипендията е 7 – 12 месеца.

Срок за кандидатстване е до 15 ноември 2019 година.

 

КРАТКОСРОЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

(ДО 6 МЕСЕЦА)

www.daad.de/stip1

Стипендията е насочена към докторанти, млади учени и учени с докторска степен. Предназначена е за изследователски проекти в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт. Продължителността на стипендията е от 1 до 6 месеца. Размерът на стипендията е 850 € месечно за завършили висше образование и 1.200 € месечно за докторанти и учени с докторска степен. ДААД поема пътните разходи, здравни, лични и пътни застраховки.

Срок за кандидатстване:

- до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;

- до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

 

БИЛАТЕРАЛНА (COTUTELLE) ДОКТОРАНТУРА

www.daad.de/stip13

Стипендията е преназначена за докторанти и млади учени. 
Стипендията има два варианта:

а) Придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия („Sandwich-Modell“): Кандидати, които към началото на отпускането на стипендията са завършили магистратура или са защитили дипломна работа (по изключение със завършена бакалавърска степен на образование).

б) ”Cotutelle-Verfahren”: Кандидати, които към началото на отпускането на стипандията са допуснати до защита. Финансира се изследователски престой в държавен или държавно признат университет в Германия за изготвяне на докторска работа под двойно научно ръководство.

Два варианта на финансиране:

а) Придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия: Докторантите имат научен ръководител както в български, така и в германски университет („Sandwich-Modell“). Планът на докторската работа трябва да бъде съгласуван от двамата научни ръководители. Защитата на докторската степен е в България и е с участието на партниращия научен ръководител от Германия. Научната и образователна степен „доктор” се придобива в българския университет.

б) Докторантура под двойно научно ръководство (Cotutelle-Verfahren)Докторантите имат двама научни ръководители – в български и в германски университет Условие е да има сключено споразумение между двата университета относно плана на докторантурата. Научната и образователна степен „доктор” се придобива в българския и в германския университет. 
Продължителността на стипендията е до 2 години.

За вариант а) „Sandwich-Modell“: Стипендията се отпуска първоначално до 12 месеца. Продължаване на срока на стипендията е възможен, ако комисията прецени, че работата е успешна по време на първоначално отпуснатата стипендия.

За вариант б) „Cotutelle-Verfahren”: Стипендията се отпуска за период до 18 месеца; възможно е допълнително финансиране до 6 месеца за приключване на дисертацията. Стипендията може да се отпусне в рамките на 3 последователни години за многократни и по-краткотрайни изследователски престои.

Размер на стипендията: 1.200 € месечно за престоя в Германия.

§ ДААД поема: застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване; пътните разходи;

§ Еднократно финансиране за изследователска дейност.

§ Поемат се разходите на пътуване и престой на научните

ръководители от българска и германска страна:

При определени условия ДААД поема:

- месечните разходи за наем;

- месечни добавки за придружаващи членове на семейството;

- езикови курсове;

- разходите на пътуване и престой на научните ръководители.

Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2019 година.

 

ДВУСТРАНЕН ОБМЕН НА УЧЕНИ

www.daad.de/stip15

DAAD насърчава обмена на учени от страни-партньори за подобряване на международните отношения и двустранното сътрудничество в научни изследвания между германски и чуждестранни университети. Цели на обменните програми са културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни партньорски организации. Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в университет или изследователски институт. Продължителността на стипендията е от 7 дни до 3 месеца. Размерът на стипендията е 2000 € за асистенти и доценти, 2150 € за професори. ДААД поема пътните разходи за всяка изпращаща страна в двете посоки, освен ако не е упоменато друго в двустранната спогодба.

Срок за кандидатстване:

- до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и

ноември 2020 г.;

- до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември

2020 г. и май 2021 г.

 

СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ

( ПРЕСТОЙ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ )

www.daad.de/stip2

Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в български университет или изследователски институт. Предназначена е за извършване на работен проект или за сътрудничество с германско висше учебно заведение или изследователски институт. Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.

Размерът на стипендията е 2000 € за асистенти и доценти, 2150 € за професори. ДААД поема пътните разходи.

Срок за кандидатстване:

- до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и

ноември 2020 г.;

- до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември

2020 г. и май 2021 г.

 

ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА БИВШИ СТИПЕНДИАНТИ НА ДААД – АЛУМНИ

daad.de/go/de/stipa50015492

Целева група:

- бивши стипендианти на ДААД, които са получили стипендия за следване или за изследователски престой в Герамния от ДААД за повече от 6 месеца;

- бивши ГДР- стипендианти, които са следвали в Германия минимум една

година;

Стипендията е предназначена за осъществяване на изследователски или работен проект в германски държавен университет или извън университетски изследователски институт. Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.

Размерът на стипендията е в зависимост от академичната степен – 2.000 €

месечно за асистент, доцент и 2.150 € месечно за професор.

ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).

Срок за кандидатстване:

- до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и

ноември 2020 г.;

- до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

 

Повече информация може да прочетете:

Брошура на немски език

Брошура на английски език