Магистри от Стопанска академия получиха сертификати за самостоятелни научни изследвания

Студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт” при Стопанска академия „Димитър А.Ценов” получиха удостоверения за проведени научни изследвания и сертификати за изнесени доклади по време на първата по рода си студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”.

Научна подкрепа за иновативната студентска сесия се осигурява по проект на свищовската Алма матер пред националния фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието, младежта и науката. Чрез обучение по авторския учебен курс по „Управление на капиталите на фирмата” на ректора на СА „Д.А.Ценов” - почетен проф. д-р Величко Адамов, 12 студенти получиха възможност да проведат самостоятелни научни изследвания за оптимизация на капиталовата структура на водещи български публични дружества. Докладите, които те представиха по време на научния форум са публикувани в едноименен сборник с научно-приложни изследвания в обем от 140 страници. По думите на ръководителя на проекта доц.д-р Андрей Захариев, иновативната студентска сесия е „една симбиоза между капацитета, мотивацията и качествата на младите магистри” от магистърска програма „Финансов мениджмънт”. Доц. Захариев поясни, че в Стопанска академия за първи път една учебна дисциплина прераства в самостоятелен научен проект, самостоятелен набор от проведени научни изследвания и самостоятелна научна продукция.

Форумът, на който магистрите представиха своите изследвания, откри официално ректорът на СА „Д.А.Ценов” - почетен проф. д-р Величко Адамов. Той връчи сертификатите на студентите и ги поздрави за стремежа им да преминат „отвъд бариерата на традиционното обучение”, насочвайки се към изследователска работа и прилагане на усвоените теоретични знания в практиката.

Младите учени благодариха на ректора, на ръководителя на проекта и на всички свои преподаватели за предоставената им помощ и възможност да участват в проекта и да представят публично своите научни разработки.

Проектът се реализира в периода 2008 – 2012г. Екипът, разработил проектната документация, се явява в жестока конкуренция с всички останали държавни висши училища в България и получава финансиране, равняващо се на 25% от целия бюджет, предназначен за обявения от МОМН конкурс „Интегрирани научни центрове в университетите – 2008”. По думите на доц.Захариев, това е най-големия външно финансиран научен проект в историята на СА след 1989г.

Проектът има два аспекта на развитие и търсене на резултати. В областта на хардуерното осигуряване на научните изследвания и обезпечаването им с информационни ресурси, резултатът е настоящото конфигуриране на аудитория 15. Тя е оборудвана с модерна апаратура и иконометрично ориентиран софтуер, осигуряващи провеждането на висококачествено обучение и научни изследвания. Вторият аспект е в посока резултати от самите научни изследвания. Един от тези резултати е проведената първа по рода си студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”, която организаторите планират да превърнат в традиция и тя да придобие ежегоден формат. Освен това, в стартовия период на проекта, през 2009г. Стопанска академия беше домакин на Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. През м.май 2012г. на свищовската Академия отново е присъдено домакинството на този форум. Гилдията от изследователи в областта на модерните, електронни и дистанционни техники за обучение и за научни изследвания отново ще се срещнат в Свищов по време на четвърто издание на национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование.