Кръгла маса за обучение по дисциплини с външноикономическа насоченост


Катедра „Международни икономически отношения“, съвместно с партньорите от сродните катедри към Икономически университет - Варна и Русенски университет „Ангел Кънчев“ и на основание подписания Меморандум за сътрудничество между тях организира кръгла маса на тема „Повишаване на прагматичността и трансфер на ноу-хау в обучението по дисциплини с външноикономическа насоченост“. 
Събитието се проведе от 25-ти до 27-ми юни 2021 година в учебната база на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в с. Орешак. В него участваха: 8 представителя на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, 5 преподавателя от ИУ - Варна, 1 от РУ „Ангел Кънчев“ и 4 представители на практиката (членове на Алумни клуб МИО). 

 

В дискусиите бяха обсъждани актуални теми, засягащи възможностите за засилване на взаимодействието между преподавателите и представителите на бизнеса с външноикономическа насоченост в процеса на обучение на студентите в условията на световна пандемия. Разисквани бяха въпроси засягащи трансфера на ноу-хау между представителите на учебните заведения. Потвърди се необходимостта от задълбочаването на практическата насоченост на висшето икономическо образование, по-добрата му обвързаност с нуждите на бизнеса и новите технологии, по-добро съответствие с изискванията и динамиката в промените на европейските и глобалните пазари.

Събитието е част от научния календар на катедра „Международни икономически отношения“ за 2021 година.