Кръгла маса "Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика"ПОКАНА

 

за участие в кръгла маса на тема:

 

УПРАВЛЕНИЕто НА ПРОЕКТИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И ПРАКТИКА

 

Свищов, 22 октомври 2019 г., 14 часа

Стопанска академия „Д.А.Ценов“, Свищов

 

Организационният комитет на събитието най-сърдечно отправя настоящата ПОКАНА към изследователи и практици, студенти и докторанти, които се вълнуват от проблемите на проектното управление.

 

Кръглата маса е организирана в изпълнение на проект №2-2019 “Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор”, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователската дейност.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

Проф. д-р Маргарита Богданова

Ръководител катедра „Стратегическо планиране“

Членове:

Доц. д-р Христо Сирашки

Гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Ас. д-р Мариела Стоянова


РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Председател:

Проф. д.н Борислав Борисов - (България)

 

Членове:

Проф. д-р Матилда Александрова - (България)

Проф. д-р Весела Радович (Република Сърбия)

Проф. д-р Майя Шенфилд (Латвия)

Проф. д-р Сергей Чернов (Русия)

Доц. д-р Добрин Добрев - (България)

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

  • Гъвкаво управление на проекти
  • Компетенции при управлението на проекти
  • Управлението на проекти в икономиката, администрацията и управлението

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

  • Участието в кръглата маса е без такса
  • Срок за изпращане на докладите в съответствие с изискванията на е-mail: sp@uni-svishtov.bg30 септември 2019 г.
  • Всички одобрени доклади ще бъдат публикувани в сборник с ISSN каталогизация. Сборникът ще бъде регистриран в НАЦИД

Макет на доклада може да изтеглите от ТУК.

Изисквания за формата на докладите:

- заглавие на доклада - главни букви, Times new roman, 14 pt, bold, центриран текст
- научно звание, степен, име и фамилия на автора, организация и електронна поща - Times New Roman, 12 pt, центриран текст
- резюме: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст, не повече от 10-15 реда.
- ключови думи: Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст, до 6 думи
- размер на страницата 21.59 см × 27.94 см (Letter), горно поле 5.08 см, долно поле 2.54 см, ляво поле 3.05 см, дясно поле 5.69 см, gutter 0 см, горен колонтитул (header) 4.32 см и долен колонтитул (footer) 2.54 см. Шрифтът е Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване. Междуредие – 1 линия (Single). Максималният брой страници е 8 (осем), в които се включват заглавията, формулите, таблиците, фигурите и литература
(пример за начина на оформлението им може да откриете в макета). Страниците не се номерират.

- Цитиране на литературата: съгласно изискванията на APA Style


ЗА КОНТАКТ

Телефон: + 359 631 66296

Е-mail: sp@uni-svishtov.bg