Кръгла маса, посветена на устойчивото управление и развитие на селските територии, се проведе в Свищовската академия

Кръгла маса - дискусия на тема „Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България” се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Научният форум e планирано мероприятие в рамките на Административен договор № КП-06-Н55/1 от 15.11.2021 г. на тема „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика”. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания” при МОН по „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2021 г.”.

При откриване на форума, ръководителят на проекта – проф. д-р Марина Николова, представи изследователския екип, включващ изследователи от Стопанска академия „Д. А. Ценов” в партньорство с Университета за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна, както и външни, привлечени към базовата организация, експерти. „Съвместната изследователска работа несъмнено затвърждава партньорските взаимовръзки между сродни катедри от трите основни икономически висши училища в България, което спомага за постигане на синергичен общ ефект в сферата на науката и образованието”, каза ръководителят на проекта. По думите на проф. Николова, изследването на теоретико-методологическите основи и институционалните императиви при управлението и развитието на селските територии в Р България е с изключително висока научна стойност. Тя заяви, че различните модели на развитие, в условията на трансформация на икономическите системи на страните, позволяват анализиране и оценка на позитивните и негативните влияния върху развитието на селските територии.
Приветствие от името на академичното ръководство към проектния екип и към участниците в научния форум, поднесе проф. д-р Атанас Атанасов – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Той акцентира на актуалността на избраната тема, като подчерта, че няма друг отрасъл, който да фокусира в себе си социални, икономически и екологични въпроси.

Основната цел на научноизследователския проект е проучване на теоретико-методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между органите на властта и стопанските структури, и разработване на концептуален модел за устойчиво развитие на територията. Теза на изследователския проекте, че развитието на селските територии се предопределя от разнообразни фактори с позитивно и негативно въздействие и е необходимо изграждане на адекватни политики за тяхното устойчиво управление и развитие.

Във връзка с поставената цел, теза и работните хипотези, бе определена проблематиката, обхватът и направленията на проведения научен форум, който бе организиран в два панела. В рамките на първия панел – Кръгла маса - дискусия (хибриден формат), участваха представители от бизнес практиката, местната власт, Българска асоциация „Биопродукти”, Фондация „Околна среда и земеделие”, Местни инициативни групи, студенти, докторанти и бивши възпитаници. Темата предизвика оживена дискусия и доказа актуалността и значимостта на избраната проблематика. Екипният състав от трите университета (проф. д-р Марина Николова, проф. д.и.н. Юлия Дойчинова, проф. д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Мария Станимирова и гл. ас. д-р Дамян Киречев) представиха основните резултати до момента вкл. публикационна дейност, участие в научни форуми, дискусии, както и предстоящите инициативи до приключването на проекта през март 2025 година.

Вторият панел – „Презентиране на продукти от устойчиви стопанства с регионален произход”, предизвика голям интерес и провокира редица въпроси към презентиращите. Форумът завърши с дегустация на български храни и др. продукти, предоставени от производители, участващи в кръглата маса.

С представените близо 40 доклада за участие в кръглата маса на тема „Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България” е издаден сборник с научни доклади в обем 372 страници. В сборника са включени доклади от представители на научни институции, в т.ч. седем български университета (СА „Д. А. Ценов”, УНСС, ИУ - Варна, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, Технически университет - Габрово, Технически университет - София, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” - Долна Митрополия), както и два научноизследователски института (Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян и Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив). Представените теми се характеризират със своята актуалност, задълбоченост и критичен анализ на теоретични постановки, практическа насоченост и приложимост. Генерирани са иновативни идеи, които да фокусират усилията за по-широко прилагане на концепцията за устойчиво управление и развитие на селските територии.

След оживената дискусия предварително избрано жури класира номинираните продукти и бяха връчени сертификати от Зам.-ректора на Стопанска академия „Д. А. Свищов“, проф. Атанасов и ръководителя на проекта - проф. Николова в следните категории:

Категория първа: Иновации и технологии
Приз за продукти „дарове от природата“ и технологии, които намаляват екологичния отпечатък и допринасят за здравето на хората
„БАЛЕВСКИ И КИРОВ“ ООД

Категория втора: Качество и безопасност на продуктите
Награда за биологични продукти с изключителни качества, изработен по високи стандарти на производство
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „БИОПРОДУКТИ“

Категория трета: Иновации и технологии
Приз за новаторски продукти и технологии, които трансформират индустрията
ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТРОЯН

Категория четвърта: Устойчив модел - биологично земеделие
Приз за продукти, произведени с прилагане на екологосъобразни  земеделски практики
„КРИМАС 77“ ЕООД

Категория пета: Вкусови качества и кулинарни приложения
Приз за продукти с изключителен вкус, признат от експертни дегустационни панели
ас. д-р ЦВЕТАН МАРКОВ

Категория шеста: Регионални и традиционни продукти
Награда за продукти, които запазват и популяризират традиционни рецепти и методи на приготвяне
ЗП „ИВАН ЕЧЕВ“
Приз за продукти, които се отличават със своята регионална идентичност и традиционни методи на производство
ЗП „ГЕОРГИ АНГЕЛОВ“

Категория седма: Здравословно хранене
Приз за продукти, които допринасят за здравословното хранене и имат доказани ползи за здравето
ЗП „НАЧО ИВАНОВ“

Категория осма: Регионални хранителни продукти
Награда за здравословни хранителни продукти с високи качества и местен произход
„МАРИКО“ - ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ