Кръгла маса, посветена на управлението на индустриални предприятия проведе катедра ИБП

Кръгла маса на тема „Предизвикателства пред управлението на българските индустриални предприятия” организира катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. Научният форум, който се проведе в гр. Троян, бе финалният от серията научни събития, посветени на 50 годишнината на катедрата. В него участваха преподаватели от катедрата, нейни възпитаници, докторанти и представители на бизнеса.

При откриването на научния форум, ръководителят на катедрата – проф. д-р Любчо Варамезов говори за състоянието на българската индустрия и очерта основните проблеми и предизвикателства, с които се сблъскват мениджърите на компаниите. Според него те имат разнообразен характер, различен източник и интензитет, и изискват различни подходи за тяхното преодоляване.

Участниците в кръглата маса представиха резултатите от свои научни изследвания. В своя доклад доц. д-р Искра Пантелеева очерта основните параметри на средата, в която функционира индустриалния бизнес, състоянието на индустриалното предприемачество в България и акцентира на основните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в родната индустрия, както и на насоките и възможните решения за тяхното преодоляване.
Проф. Варамезов запозна аудиторията с предизвикателствата пред управлението на знанията в българските индустриални предприятия и в частност с бариерите и мотивиращите споделянето на знания фактори, а доц. д-р Сергей Найденов – с логистичните проблеми на пивоварните компании, възникнали в резултат на пандемията от Ковид 19.

В своята презентация доц. д-р Емил Николов дефинира пет основни предизвикателства, пред които са изправени мениджърите на българските индустриални предприятия – „Зелената сделка”, трудностите, свързани с човешките ресурси в страната, макроикономическите предизвикателства, политическата нестабилност и необходимостта от трансформация на икономическия модел – от растеж, обусловен от ниски производствени разходи и инвестиции, към растеж, базиран на иновации.
Темата за мотивацията на работещите в индустриалните предприятия, за различните подходи, които мениджърите могат да използват в зависимост от спецификата на конкретната ситуация, бе представена от гл. ас. д-р Явор Станев.

Гл. ас. д-р Ивайло Костов запозна участниците в научния форум с процеса на дигитализация на българския бизнес, с ползите, които тя осигурява на компаниите и трудностите, с които се сблъскват те в процеса на въвеждане и използване на нови дигитални технологии и процеси.

Представителите на бизнеса се включиха в дискусията, представяйки различни управленски казуси. Според тях предизвикателствата пред управлението на компаниите са много, а като основен проблем на бизнеса те единодушно посочиха недостига на квалифициран персонал. За справянето с тези предизвикателства са необходими иновативни решения, повишена гъвкавост и адаптивност.