Кръгла маса-дискусия между членовете на катедра „Търговски бизнес“, студенти и представители на практиката

 

На 28 юни 2019 г. в ауд. 72 на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе разширено заседание на катедра „Търговски бизнес“, което получи формат на Кръгла маса, посветена на обсъждане на учебната документация в ОКС „бакалавър“ на специалност „Икономика на търговията“, редовно и задочно обучение. Участие във форума вземаха: академичният състав на катедрата; студенти от четвърти курс, положили държавен изпит; представители на търговската практика.

 

 

Доц. д-р Светослав Илийчовски, като ръководител катедра, откри и води дискусиите в учебно-методическата среща. На вниманието на участниците той представи логиката на учебния план, резюме на квалификационната характеристика и осигури комплект от учебни програми за запознаване и обсъждане. Благодари за проявеното желание от всички присъстващи да се включат с мнения, становища, препоръки и идеи за усъвършенстване на учебната документация.

Обучаемите от специалността изказаха своята благодарност за актуалните по съдържание и съвременни, съобразно пазара на труда, профилиращи дисциплини, по които са имали възможност да се подготвят и полагат изпити. Голяма част от тях поздравиха катедрения екип за организираните практически обучения и тренинги. Основна препоръка от страна на студентите в четвърти курс е да се запази традицията и да се увеличават срещите с представители на практиката по време на занятия и в реална работна среда.

 

 

Представители на практиката бяха лица, които: притежават и управляват собствен бизнес; работят като търговски представители; са заети в частни структури на различни позиции. По отношение на учебния план се изразиха положителни мнения за обхвата и съдържанието на фундаменталните и специализиращите дисциплини. Основна линия в изказванията от страна на заетите в стопанската сфера беше перманентното актуализиране спрямо нормативна уредба и иновации в търговията, което към настоящия момент се спазва от авторите на учебното съдържание.

Г-н Христо Хараламбиев - търговски представител на „Екосем България“ ООД, г-н Боян Петков - търговски представител на „Престиж-96“ АД, г-н Петър Николов - търговски представител на „Оргахим“ АД, г-н Любомир Любенов - търговски представител на „Загорка“ АД, подчертаха своята готовност да продължат сътрудничеството с катедрата и да участват в практически аудиторни обучения или предаване на ноу-хау на място в търговските обекти.

 

 

Г-н Георги Памуков – управител на „Вико Групс“ ЕООД, г-н Николай Ковацалиев – съсобственик на „Агро Булл“ ООД, г-н Даниел Дянков – собственик на “Solar Hash Hub” подкрепиха единодушно идеята, че в Квалификационната характеристика следва да се разширят и обогатят потенциалните позиции, които могат да се заемат от дипломираните обучаеми. Специалност „Икономика на търговията“ според тях предлага широкопрофилно обучение и придобитите знания, умения и компетенции са достатъчна база за реализиране в редица други направления от КИД.

По отношение разработените учебни програми конкретни бележки и препоръки не бяха отправени към съставителите. Понастоящем те представляват компилация от подходящи теми, структура, методи на обучение, литература и цялостен инструментариум за усвояване на материята.

Дискусията приключи с ползотворни резултати: синхронизиране на учебната документация с мнението на обучаемите и бизнеса; готовност от страна на представителите на практиката за подобни срещи; благодарност от страна на академичния състав за градивните мнения и предложения.