Кръгла маса „Бизнесът в дигитална среда“ и семинар „Възможности за сътрудничество между катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ (СА „Д. А. Ценов”) и катедра „Мениджмънт на корпоративните ресурси“ (Познански икономически университет) се проведоха в СА „Д. А. Ценов”


На 14.09.2021 г. във виртуалната стая на катедра „Индустриален бизнес и предприемачес-тво“ се проведоха кръгла маса на тема „Бизнесът в дигитална среда“ и семинар на тема „Възможности за сътрудничество между катедра „Индустриален бизнес и предприемачес-тво“ при СА „Д. А. Ценов” – Свищов и катедра „Мениджмънт на корпоративните ресурси“ при Познански икономически университет – Познан, Полша. 
Ръководителят на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ проф. д-р Любчо Варамезов приветства гостите от Познанския икономически университет и даде начало на двете последователни събития. Той запозна накратко чуждестранните гости с историята на град Свищов, Стопанска академия и катедрата.
Зам.-ректорът по „Учебна дейност и акредитация“ и член на катедра „ИБП“ доц. д-р Искра Пантелеева също поздрави участниците в двата форума и подчерта значението на подобни инициативи за създаването и развитието на партньорства между двете висши училища и в частност – между двете катедри: сътрудничество в научните изследвания, реализиране на съвместни проекти и публикации, участие в изследователски мрежи, обмяна на учебно-методичен опит, обсъждане на учебна документация и др.
Проф. д-р Анета Денева изказа благодарност от името на катедрата, както  и своето удовлетворение от съвместната работа с полските колеги по написването на съвместен електронен учебник „Производствено-операционен мениджмънт“, резултат от колек-тивните усилия на седем преподаватели от четири университета: Познански икономи-чески университет, СА „Д. А. Ценов“, Национален университет „Иван Охиенко“ (Камянец-Подилски, Украйна) и Национален университет „Тарас Шевченко“ (Киев, Украйна). Предстои издаването и на още един електронен учебник в областта на иновациите, също с участието на преподаватели от катедрата.
В рамките на кръглата маса се проведе дискусия по теми, свързани със състоянието на икономиката, характеристиките на средата, проблемите и предизвикателствата пред биз-неса в условията на интензивни процеси на дигитализация и на пандемия, породена от  COVID-19. Бяха коментирани общи процеси и специфични моменти за България и Полша. Формулираха се изводи и се направиха предложения за последващи съвместни изследвания по проблемите на дигитализацията на бизнес процесите, иновационното развитие на компаниите и необходимите промени в компетенциите на човешките ресурси в отговор на идентифицираните трансформационни предизвикателства.
Всеки от преподавателите от двете катедри направи кратка презентация, в която представи основни моменти от професионалното си CV: трудов опит, преподавани дисциплини, участие в проекти, достигнато познание и бъдещи научноизследователски интереси и др. 
По време на семинара ръководителят на катедра „Мениджмънт на корпоративните ресурси“ при Познански икономически университет – проф. д-р Дариуш Новак, направи кратка презентация на своя университет и запозна участниците във форума с основните изследователски цели пред 2020-2021 г.: прилагане на иновативни концепции и инструменти за управление на човешките ресурси в организациите и проучване на условията, бариерите и предизвикателствата пред сътрудничеството между организациите на интернационално ниво. Професор Новак сподели, че той и останалите му седем колеги са част от проект „Central European Network for Sustainable and Innovative Economy“, целящ подобряване на мобилността и осъществяване на стажове на изследователи, докторанти и административен персонал в осем висши учебни заведения от различни европейски страни, сред които е и Стопанска академия „Д. А. Ценов“. 
Доц. д-р Джегож Войтковяк изказа свои виждания относно управлението на човешките ресурси и управлението на екипи в съвременните организации, а неговият колега ас. д-р Бартош Марчинковски сподели задоволство, че въпреки пандемията, склонността на полските студенти към иницииране на предприемачески дейности се е повишила. 
Интерес предизвика презентацията на Ана Уейтър – докторант към катедра „Мениджмънт на корпоративните ресурси“ при Познански икономически университет, HR мениджър и експерт от практиката, сертифициран обучител в областта на човешките ресурси. Тя запозна аудиторията с основните акценти в дисертационния си труд на тема „Мениджърска подкрепа и поведенчески компетенции, необходими за управлението на хибридни работни екипи“ и подчерта важността на човешките ресурси и особено значението на подбора на персонала за ефективното функциониране и за развитието на предприятията и институциите.
Бяха разгледани и обсъдени учебните планове в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, чието администриране се осъществява от двете катедрите в съответните университети.  Учебните програми по конкретни дисциплини станаха отправно начало за подготовката на съвместни учебници на английски език. 
Дискусиите в двете последователни събития доведоха до препотвърждаване на желанието на академичния състав и на двете катедри да продължат да работят съвместно по различни проекти и в написването на публикации в областта на човешките ресурси, предприемачеството, иновациите и корпоративната социална отговорност.