Кръгла маса – дискусия на тема „Етика и право“


На 15.05.2018 г. от 12.30 ч. в ауд. 2 се проведе кръгла маса – дискусия на тема: „Етика и право“, организирана от катедра „Социални и правни науки“. Тя беше открита от ръководителя на катедрата, проф. д-р И. Върбанов, който очерта тематичните направления, по които ще протече дискусията, а именно:
  1. Етика и приложна етика
  2. Моралът като регулативна система
  3. Правото като социален регулатор
Водещ на дискусията беше научният секретар на катедрата гл. ас. д-р Ваня Ганева. Тя даде думата на доц. д-р К. Личева, която изясни същността на етиката като наука и на приложната етика, която осъществява непосредствената връзка между етическата теория и практиката. Доц. д-р Личева подчерта, че приложната етика е все по-актуална и се занимава с адаптацията на моралната проблематика към различни области на живота – медицина (биоетика и медицинска етика), екология (екологична етика), образование (педагогическа етика), икономика (бизнес етика) и др.След това думата бе предоставена на доц. д-р П. Димитров, който поясни, че моралът и правото са два от основните социални регулатори в човешкото общество. Между тях обаче съществува разлика, свързана с това, че моралът не е институционализирана система, освен това неспазването на моралните правила води до санкции, които не са така строги, както при нарушаването на правните норми. Правото е институционален регулатор и дори правните правила да не съответстват на морала, те имат предимство и са общозадължителни. Според доц. д-р П. Димитров законодателят се стреми да отрази общоприетия морал. Освен това моралът не е по-слаб регулатор от правото и има държави, които не спазват действащото международно законодателство в името на определени демократични ценности.

В дискусията се включиха и преп. д-р М. Иванов, преп. К. Костов, ас. К. Ангелова, гл.ас. д-р Б. Илиева, гл. ас. д-р В. Ганева, както и студенти от специалност „Публична администрация“, втори курс. Бяха обсъдени въпроси, свързани с различни морални дилеми като смъртното наказание, евтаназията, сурогатното майчинство, използването на ядрено оръжие и други.