Конкурси за стипендии „Буров“ и стипендия „Дамян Балабанов“

Конкурс за стипендии "Буров"
за академичната 2021/22г.
 

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50.
До 5 ноември 2021 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта, която може да бъде изтеглена от сайта на фондацията - www.atanasburov.org, секция „Конкурси”

2. Уверение за записан зимен семестър на академичната 2021/2022 с посочен общ успех от следването или академична справка.
3. Мотивационно писмо, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров“ (до една стандартна машинописна страница).

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Атанас Буров”.

Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 5 ноември 2021 г.

Предвид ограниченията, наложени от извънредната епидемиологична обстановка в страната, тази година класирането на кандидатите ще бъде извършено само по документи.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 15 декември 2021 г.
За допълнителна информация на тел: 02-8116433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg; fnburov@gmail.com

 

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
за академичната 2021/ 2022г.
 

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 30 ноември 2021 г. кандидатите представят:

1. Информационна карта може да бъде изтеглена www.atanasburov.org, секция „Конкурси”
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2021/ 2022г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема "Кои фактори ускориха глобалната инфлация. Временно ли е влиянието им, какви са очакваните последици за световната икономика." в размер до 5 страници (1800 знака на страница).

Забележка:
Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.
Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 30 ноември 2021 г.

Критериите за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
- самостоятелност на изложението- 20 точки;
- убедителност на изложението – 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода- 10 точки.


Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 15 декември 2021
За информация на телефон 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg;  fnburov@gmail.com