Конкурси за докторанти, по плана за учебната 2019/2020 г.


Съгласно Заповед № 211/ 25.03.2020 г. на ректора на СА "Д. А. Ценов" - Свищов и на основание § 24 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., срокът за прием на документи за кандидатстване в онс "доктор" се удължава до 21 май 2020 г. (включително). Същите може да подадете в отдел "Докторантура и академично развитие", тел. 0631/66-362.