Конкурс за студентско есе на тема „Човек, интереси, поведение” проведе катедра „Мениджмънт” при Стопанска академия


Катедра „Мениджмънт” за поредна година провокира студентите в Стопанска академия с традиционния конкурс за студентско есе. Тазгодишното, 14-о издание на конкурса бе на тема „Човек, интереси, поведение” и в него участваха студенти от различни курсове и специалности. След предварителна селекция на представяните разработки, до участие в конкурса са допуснати 16 студенти, които бяха приветствани от ръководителя на катедрата – доц. д-р Цветан Дилков.
Своите идеи, авторите представиха пред жури, в което освен доц. Дилков, бяха и преподавателите от катедрата доц. д-р Ирена Емилова и доц. д-р Анатолий Асенов. Преди презентациите, доц. Емилова пожела на участниците да намерят своето адекватно личностно поведение, което да бъде свързано с добавена стойност, за да имат присъствието на истински човеци – точно днес и точно сега.Въпросите, които бяха поставени с темата на есето, са свързани с това, как човекът да съчетае от една страна вградените в него ценности, резултат от историческото време, с тези, които се налагат от новите социални и икономически обстоятелства. Участниците в конкурса впечатлиха преподавателите от катедра „Мениджмънт” със своите мнения по разглежданите въпроси. В резултат на дискусията, проведена след презентациите, студентите се обединиха около становището, че доброволно или принудително човек трябва да решава проблеми на личното поведение, както по собствена преценка, така и под въздействието на външни фактори. Това е свързано с мотивираното поведение и с обстоятелства от средата. При това във всичките си действия човек се ръководи от определени интереси. Най-общо това се свързва със стремеж за развитие и усъвършенстване с цел осигуряване на предимство пред конкурентите и по-добри условия на живот.
„Човекът е Човек, когато е отговорен за своите постъпки и поведение, за резултатите от своята дейност, когато вземе в ръце личната си съдба и е готов на всякакви изпитания, загуби и победи” – това споделя в своето есе победителят в конкурса Женя Цветанова, студент в магистърска програма „Бизнесадминистрация”.

На второ място журито класира четвъртокурсника Иван Иванов от специалност „Стопанско управление”. Третото място си поделиха Петя Маркова – II курс, спец. „Финанси” и Добрин Тодоров – III курс, спец. „Счетоводство и контрол”.
Според членовете на журито, в представените за конкурса есета става ясно, че все повече се нуждаем от обединяването на подходи, модели или теории за разбирането и прогнозирането на човешкото поведение – като движение на личността в своето развитие и свързаност в човешките общности, но и като успешна реализация в организациите, професионалните и социалните дейности, която не е възможна без взаимодействието с другите.