Конкурс за стипендии за академичната 2019-2020 г. от Фондация "Атанас Буров"

 
 1. Стипендия в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
  Право на участие имат студенти, които се обучават
  - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
  - имат завършен най-малко ІІІ курс;
  - успех от цялото следване не по-малко от много добър (4.50).

  До 31 октомври 2019 г. кандидатите представят:
  1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на фондацията  www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендии „Буров“)
  2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2019/2020г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
  Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 – 6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендии “Атанас Буров”.
  Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.

  Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31октомври 2019г.
  В периода 13 ноември 30 ноември 2019 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
  Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 15 декември 2019 г.
  За допълнителна информация на тел: 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg
   
 2.  Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2019/ 2020 г.

  Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
  Право на участие имат студенти, които се обучават
  - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
  - имат завършен най-малко ІІІ курс;
  - успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

  До 15 ноември 2019 г. кандидатите представят:
  1. Информационна карта може да бъде изтеглена от сайта на фондацията  www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“)
  2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2019/2020г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
  3. Есе на тема "Криптовалути. Генезис, функциониране, перспективи. Могат ли криптовалутите да заместят световните резервни валути?"в размер до 5страници (1800 знака на страница). 

  Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка,Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
  Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
  Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 15 ноември 2019 г.

  Критериите за оценка на есето:
  - идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
  - самостоятелност на изложението- 20 точки;
  - убедителност на изложението – 20 точки;
  - оригиналност на стила и подхода- 10 точки;
  - виждане на развитието на коментираната проблематика- 10 точки.

  В периода   1 -10 декември 2019 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.
  За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
  На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
  Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

  Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 15 декември 2019.
  За информация на телефон 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg