Клуб „Перспективни търговци” учреди катедра „Търговски бизнес”


На свое заседание, проведено на 13 юли 2018 г., катедра „Търговски бизнес” учреди клуб „Перспективни търговци”. В учредителното събрание участваха академичният състав на катедрата и редовен докторант, студенти от магистърски програми „Мениджмънт на търговската дейност” и „Търговско посредничество и инвестиционно банкиране”, представители и специалисти от практиката. Идеята за създаването на клуба представи ръководителят на катедрата – доц. д-р Светослав Илийчовски. Той сподели, че предмета на дейност на клуба е доброволно сдружаване на преподаватели, студенти и възпитаници на катедра „Търговски бизнес” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, основаващо се на принципите на академичност, колективност, лоялност, съпричастност и взаимопомощ. Доц. Илийчовски поясни, че Клубът се учредява с цел осигуряване на практическа насоченост на обучението в образователните продукти на катедра „Търговски бизнес” и активно участие на възпитаниците й в дейността на звеното след тяхното дипломиране, както и за насърчаване на диалога между студентите на катедрата и създадената алумни група.


На вниманието на всички присъстващи бе представен проект на Устав на клуб „Перспективни търговци”. След дискусии и обсъждане учредителите се обединиха около следните съдържателни пунктове: предмет на дейност; основна цел на учредяване; подцели, които ще изпълнява; средства за постигане на подцелите; имущество; членство, членски права и задължения; органи на управление; секции и книги и др.
За председател на клуба беше избрана доц. д-р Симеонка Петрова, а за секретар – доц. д-р Теодора Филипова.


Основните дейности на новоучредения клуб се проектират в следните направления: 
  • задълбочаване практическата насоченост на образованието;
  • стимулиране професионалната реализация на студентите;
  • развиване и укрепване на извънаудиторната екипна работа;
  • установяване на партньорски отношения със сходни студентски и професионални организации;
  • изграждане на мрежа от контакти с представители на бизнеса, държавни институции и органи на местно самоуправление; 
  • стимулиране на активното участие на възпитаниците на катедрата в дейността на звеното и др.