Клуб на ветераните при Стопанска академия учредиха бивши академични преподаватели в Свищов

Клуб на ветераните при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” учредиха бивши академични преподаватели в Свищов. В учредителното събрание участваха хабилитирани преподаватели, които вече са пенсионирани: проф. д.ик.н. Петко Петков; проф. д.ик.н. Васил Меразчиев; проф. д-р Никола Янков; доц. д-р Милка Томева; доц. д-р Стойна Цвяткова; доц. д-р Колю Колев; доц. д-р Агоп Саркисян; доц. д-р Андрей Иванов; доц. д-р Неделчо Митев; доц. д-р Стефан Тодоров; доц. д-р Стоян Костов.   Срещата откри най-възрастният от съучредителите – проф. д.ик.н. Петко Петков. Той представи идеята за създаването на клуб на бившите преподаватели в свищовската Алма матер и коментира как членовете на този клуб могат да бъдат в полза на Академията. 
От името на ректора и академичното ръководство, приветствия към гостите поднесоха доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор по студентска политика и институционални комуникации, и проф. д-р Красимир Шишманов – зам.-председател на Общото събрание на Стопанска академия. Те подчертаха важността на новоучредения клуб и заявиха готовността на академичното ръководство за сътрудничество и подкрепа.  
Присъстващите съучредители избраха за председател на клуба проф. д.ик.н. Васил Меразчиев, а за зам.-председатели  доц. д-р Милка Томева и доц. д-р Кольо Колев. Проф. д.ик.н. Петко Петков бе избран за почетен председател на клуба.Работата на учредителното заседание продължи с дискусии относно целите и функциите на клуба. Споделени бяха идеи за логистична подкрепа и лобиране за родната Алма матер, изграждане на имиджа и авторитета на Стопанска академия, обогатяване на академичната библиотека чрез даряване на научна литература от личните библиотеки на бившите преподаватели. Сред коментираните идеи бе и възможността за организиране на беседи по актуални теми с гост-лектори от различни сфери.
В края на заседанието бе взето решение до края на м. юни да се проведе първата среща на новоучредения клуб, на която ректорът доц. д-р Иван Марчевски да запознае бившите преподаватели с актуални въпроси от дневния ред на Стопанска академия.